ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 993.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Кремиковци
Адрес
кв. "Ботунец", ул. "Мусала"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.464 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, шест, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“; площ: 1 993 (хиляда деветстотин деветдесет и три); трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; номер по предходен план: 464 (четиристотин шестдесет и четвърти), квартал 8 (осем), парцел І (първи); при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.8360.37, 68134.8360.821, 68134.8360.465, 68134.8360.1000, а по нотариален акт представлява Урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32 (тридесет и две), съставляващ парцел І (първи) общ, в квартал № 8 (осем) по плана на град София, местност „кв. Ботунец“, целият с площ от 1 900 (хиляда и деветстотин) кв. м, при съседи по скица: улица, улица, УПИ ІІ (втори) общ и УПИ ХІV-466 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин шестдесет и шест)

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 28 октомври 2021 г. в 15:47 часа
Парцел
1 543.00 кв.м
136 512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Сердика“, кв. „Бенковски“, местност „Турска ливада“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 09:00
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 13:33 часа
Парцел
530.00 кв.м
33 395.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мирослав Колчев Колев
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 09:00
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 13:37 часа
Парцел
4 559.00 кв.м
286 469.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мирослав Колчев Колев
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 09:00
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 16:37 часа
Парцел
555.00 кв.м
70 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мрамор
Адрес
с. Мрамор, ул. Папрат № 11
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:30