ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
96.00 кв.м
Населено място
с. Горан
Адрес
с. Горан, ул. Дяко Иванов" № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 16002.68.68 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, шестдесет и осем ) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горан, Община Ловеч, одобрена със заповед № РД – 18 – 70/01.11.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Горан, п.к. 5552 ( пет хиляди петстотин петдесет и две ), Община Ловеч, Област Ловеч, ул. „Дяко Иванов“ № 4 ( четири ), с площ от 796 кв.м. ( седемстотин деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м. ( десет метра ), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 68 ( шестдесет и осем ), квартал 42 ( четиридесет и две ), парцел XI ( единадесет ), при съседи: 16002.68.67 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, шестдесет и седем ), 16002.68.504 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, петстотин и четири ), 16002.68.69 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, шестдесет и девет ), 16002.68.465 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, четиристотин шестдесет и пет ), 16002.68.66 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, шестдесет и шест ), заедно с построените върху имота: СГРАДА с идентификатор № 16002.68.68.1 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, шестдесет и осем, точка, едно ) със застроена площ от 48.00 кв.м. ( четиридесет и осем квадратни метра ), брой етажи: 2 ( два ), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 16002.68.68.2 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, шестдесет и осем, точка, две ) със застроена площ от 34.00 кв.м. ( тридесет и четири квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 16002.68.68.3 ( шестнадесет хиляди и две, точка, шестдесет и осем, точка, шестдесет и осем, точка, три ), със застроена площ от 47.00 кв.м. ( четиридесет и седем квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда.

 

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №225/17<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –     ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>                                                                                                                                                                                

 

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "България" № 5, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 28 юли 2020 г. в 13:05 часа
Къща
110.00 кв.м
17 136.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
ул. "България" № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 09:14
Публикувано на 3 август 2020 г. в 09:37 часа
Къща
66.00 кв.м
19 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
Хлевене
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 09:00
Публикувано на 4 август 2020 г. в 10:39 часа
Къща
75.00 кв.м
24 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Априлци
Адрес
Ппл." Марин Сяров" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:00
Публикувано на 7 август 2020 г. в 12:32 часа
Къща
1 374.00 кв.м
4 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00