ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Локално отопление, Регулация
Етаж
5
ПЛОЩ
610.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
ул. Атанас Беров
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 27.12.2021 до 27.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.01.2022 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров", с площ по кадастрална карта 1368.00 кв.м. (хиляда триста шестдесет и осем квадратни метра), а съгласно документ за собственост - с площ от 1388 кв.м. (хиляда триста осемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи на поземления имот – поземлени имоти с идентификатори 67653.926.340, 67653.926.162 и 67653.926.341, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII (седми) - Общежитие, находящ се в кв. 100 по ЗРП на гр. Смолян, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от три страни - улична регулация и урегулиран поземлен имот IX (девети) - жилищен блок ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА - РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ с идентификатор 67653.926.149.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет, точка, едно), с адрес на сградата: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров" № 6, със застроена площ по кадастрална карта от 704 кв.м. (седемстотин и четири квадратни метра), а по документ за собственост със застроена площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), на пет етажа и състояща се от високо тяло на пет етажа и ниско тяло на два етажа, с предназначение: общежитие.

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555
Публикувано на 30 декември 2021 г. в 13:24 часа
Хотел
11 997.00 кв.м
327 529.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Проглед
Адрес
предмет на публичната продан са 45 бр. самостоятелни обекти всички находящи се в изградената на груб строеж сграда „База за отдих „Родопи Даймънд" I, находяща се в к.к. Пампорово
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 22.01.2022 до 22.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2022 10:00