ПЛОЩ
1 170.00 кв.м
Населено място
с. Припек
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 07.02.2022 до 07.03.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 58373.10.267 /пет, осем, три, седем, три, точка, едно, нула, точка, две, шест, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Припек, общ.Аксаково, обл.Варна, одобрени със Заповед РД-18-942/18.12.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-10866 от 13.12.2018г. на началника на СГКК Варна, находящ се в местност "Припешки тераси" в землището на село Припек, Община Аксаково, с площ от 1170 /хиляда сто и седемдесет/кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 0 /нула/ по скица, а по акт за собственост: 5 /пета/; граници и съседи: 58373.10.266, 58373.10.23, 58373.10.9504, 58373.10.264, 58373.10.273, 58373.10.272, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 58373.10.267.1 /пет, осем, три, седем, три, точка, едно, нула, точка, две, шест, седем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Припек, общ.Аксаково, обл.Варна, одобрени със Заповед РД-18-942/18.12.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-10866 от 13.12.2018г. на началника на СГКК Варна, със застроена площ от 18 /осемнадесет/кв.м.; предназначение: друг вид сграда за обитаване

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 24 ноември 2021 г. в 16:32 часа
Земеделски имот
1 170.00 кв.м
12 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Припек
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 07.02.2022 до 07.03.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2022 10:00
Публикувано на 26 ноември 2021 г. в 13:45 часа
Земеделски имот
5 000.00 кв.м
100 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Въглен
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:50
Публикувано на 6 декември 2021 г. в 15:12 часа
Земеделски имот
569.00 кв.м
356.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:15
Публикувано на 6 декември 2021 г. в 15:15 часа
Земеделски имот
1 001.00 кв.м
528.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци м-ст Ачмите
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30