ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
69.42 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Сердика
Адрес
гр. София, ул. "Охрид" № 49
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 06.12.2021 до 06.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.01.2022 11:00
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район „Сердика“,  в жилищна сграда на улица „Охрид“ № 49 /четиридесет и девет/, построена в урегулиран поземлен имот, целият с площ по скица 424 /четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, който съгласно действащия подробен устройствен план представлява урегулиран поземлен имот XIV – 3 /четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер три/ от квартал 39в /тридесет и девети, буква „в“/ по плана на град София, местността „ГГЦ – Зона В – 17 /седемнадесет/“, при граници по скица: улица „Охрид“, урегулиран поземлен имот XV – 4 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четири/, урегулиран поземлен имот XII – 25 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер: двадесет и пет/, урегулиран поземлен имот II – 2 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер две/, а именно: Офис № 1а /едно „а“/, съгласно предоставено Разрешение за строеж 14/27.05.2021г. за Преустройство и разделяне на офис № 1 на Офис № 1а и Офис № 1б, изд. От гл.арх. на СО р-н Сердика е получен от разделянето на Недвижим имот, находящ се в гр. София, район Сердика, в жилищна сграда на ул. „Охрид“ № 49, построена в урегулиран поземлен имот, целият с площ по скица 424 кв.м, който съгласно действащия подробен устройствен план представлява УПИ XIV – 3 /четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер три/ от квартал 39в /тридесет и девети, буква „в“/ по плана на град София, местността „ГГЦ – Зона В – 17 /седемнадесет/“, а Офис №1 /образуван чрез обединение на магазин № 1 /едно/, магазин № 2 /две/ и магазин № 3/три/, находящ се на партерния етаж на кота 0.00 /нула/ метра в горепосочената жилищна сграда,  с площ от 123.28 /сто двадесет и три цяло и двадесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от: три работни помещения, офис с приемна, помещение за управител, каса, баня  с тоалетна и тоалетна, при граници: стълбище, портиерна асансьорна шахта, улица подход към гаражи, от две страни – двор, заедно с 11.08 % /единадесет цяло и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот, в който е построена сградата. А съгласно кадастрална карта САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.512.350.1.4 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка триста и петдесет точка едно точка четири точка), находящ се в гр. София, район „Сердика“, ул. „Охрид“ № 49 /четиридесет и девет/, ет. 0 /нула/ ,  в сграда с идентификатор 68134.512.350, с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обект: 1, с площ по скица 69.42 кв.м. (шестдесет и девет цяло четиридесет и два квадратни метра) и прилежащи части: 6.24% ид.ч. от общите части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 68134.512.350.1.5, под обекта: няма, над обекта: няма.

 

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на http://milenbazinski.com

Лице за контакт в кантората – Анна Валериева, тел. 0893446473, email: [email protected]

Милен Иванов Бъзински
РЕГ. № ЧСИ
838
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.”Витоша” №10, eт.1, ап.№3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9805942
Мобилен телефон
0894373212
уебсайт
Публикувано на 28 октомври 2021 г. в 10:07 часа
Офис
167.05 кв.м
444 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Триадица, ул. Луи Айер №17
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Никола Костадинов Попов
СРОК
от 30.10.2021 до 30.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2021 09:00
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 17:48 часа
Офис
76.75 кв.м
95 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Люлин“, ж.к. „Люлин 8“, ул. „400“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 09:00
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 09:57 часа
Офис
48.00 кв.м
47 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, Столична община, Район „Витоша“, улица „Студен кладенец‘ № 30-32
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 11:00
Публикувано на 25 ноември 2021 г. в 11:21 часа
Офис
53.86 кв.м
98 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ул. "Охрид" № 49
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 06.12.2021 до 06.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.01.2022 11:00