ПЛОЩ
800.00 кв.м
Населено място
с. Буковлък
Район
село Буковлък, община Плевен , област Плевен, местност "Край село"
Адрес
село Буковлък, община Плевен , област Плевен, местност "Край село"
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.12.2021г. до 20.01.2022г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 2 - Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на АНДРЕЙ ПЕТЬОВ МОНОВ по и.д. № 20189060400727, за удоволетворяване на вземането на АРГО ВАРНА ЕООД, а именно:

ЛОЗЕ с площ от 0.856 дка ( осемстотин петдесет и шест квадратни метра ) , находящо се в землището на село Буковлък ,с ЕКАТТЕ 06999, община Плевен , четвърта категория на земята при неполивни условия , в местността „ КРАЙ СЕЛО „ , вид на собствеността- частна, съставляваща имот № 053013 ( нула петседеи и три хиляди и тринадесет ) / по плана за земеразделяне , при граници и съседи : кад. № 000263- полски път на община Плевен , имот № 053012- лозе на Община плевен , кад. № 000264- полски път на Община Плевен и кад. № 000275- полски път на Община Плевен , върху който имот има следните ограничения : трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 пот ЗСПЗЗ до изтичане на амортазиционния срок., а съгласно справка по кадастрална карта, одобрена със Заповед на КККР № 18-123/15.12.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06999.53.13 (нула, шест, девет, девет, девет, точка, пет, три, точка, едно, три), находящ се в землището на село Буковлък, община Плевен, област Плевен , местност „ Край село“ , вид територия- земеделска, категория на земята-4; посочена в документа площ: 856 кв.м. ; Съседи:06999.44.53, 06999.53.14,06999.53.12,06999.53.15.

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 480лв. / четиристотин и осемдесет лева/

Върху имота има следните тежести: Възбрана, вписана в полза на взискателя „ Арго Варна“ ЕООД, ЕИК 201570236 с вх. рег. № 9612/03.09.2018г., том 3, дв. вх. рег. № 9577/03.09.2018г.

 

54/60 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , находящ се в землището на село Буковлък , община плевен , област Плевен , ЕКАТТЕ 06999 , с начин на трайно ползване НИВА , с площ от 8.000 дка ( осем декара ) , в местността „ Тотина круша „ , четвърта категория , съставляващ имот № 089010 ( осемдесет и девет хиляди и десет ) , при граници и съседи ; имот № 089036-нив ана „ Сортови семена – Вардим „ ЕАД, имот № 089035-нива на Мирела Димитрова Цветанова , имот № 089009- нива на Михаил Парашкевов Илиев , имот № 000225- полски път на Община Плевен , имот № 089011- нива на румен асенов монов , имот № 089020- нива на насл. На Христо Трифонов Бешев, а съгласно справка по кадастрална карта, одобрена със Заповед на КККР № 18-123/15.12.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06999.89.10 (нула, шест, девет, девет, девет, точка, осем, девет, точка, едно, нула), находящ се в землището на село Буковлък, община Плевен, област Плевен, местност „Тотина круша“, вид територия- земеделска, категория на земята-4; посочена в документа площ: 8 001 кв.м.; Съседи: 06999.89.20, 06999.89.11, 06999.89.43, 06999.89.9, 06999.89.35, 06999.89.36.

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 7 776 лв. / седем хиляди седемстотин седемдесет лева и шест лева/

Върху имота има следните тежести: Възбрана, вписана в полза на взискателя „ Арго Варна“ ЕООД, ЕИК 201570236 с вх. рег. № 9612/03.09.2018г., том 3, дв. вх. рег. № 9577/03.09.2018г.; Вписан Договор за аренда с вх. рег. № 1108/06.02.2014г., том 1, дв. вх. рег. № 1110/06.02.2014г.

 

54/60 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , находящ се в землището на село Буковлък , община Плевен , област Плевен , ЕКАТТЕ 06999 , с начин на трайно ползване НИВА , с площ от 5.001 дка ( пет цяло и една хилядни декара), в местността „ Буковски лозя“ , четвърта категория , съставляващ имот № 044036 ( четиридесет и четири хиляди тридесет и шест ) , при граници и съседи : имот № 044011- нива на „ С. И. Г. „ ООД, имот № 044029- нива на насл. На Никола Петров Стойков , имот № 044035- нива на Цветанка Илиева Христова , имот № 000256- полски път на Община Плевен , а съгласно справка по кадастрална карта, одобрена със Заповед на КККР № 18-123/15.12.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06999.44.36 (нула, шест, девет, девет, девет, точка, четири, четири, точка, три, шест), находящ се в землището на село Буковлък, община Плевен, област Плевен, местност „Буковски лозя“, вид територия- земеделска, категория на земята-4; посочена в документа площ: 5 001 кв.м.; Съседи: 06999.44.11, 06999.44.50, 06999.44.35, 06999.44.29.

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 4 536 лв. / четири хиляди петстотин тридесет и шест лева/

Върху имота има следните тежести: Възбрана, вписана в полза на взискателя „ Арго Варна“ ЕООД, ЕИК 201570236 с вх. рег. № 9612/03.09.2018г., том 3, дв. вх. рег. № 9577/03.09.2018г.; Вписан Договор за аренда с вх. рег. № 1108/06.02.2014г., том 1, дв. вх. рег. № 1110/06.02.2014г.

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06999.58.3, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, находящ се в землището на село Буковлък , общ. Плевен , обл. Плевен , ЕКАТТЕ 06999 , с площ 0.800 дка ( осемстотин квадратни метра) , в местността „ Край село „ четвърта категория , съставляващ имот № 058003, при граници и съседи : имот № 104025- нива на Андрей петцов Монов , имот № 104010- нива на „ Ромфарм Компани „ ООД , имот № 104009- нива на „ Адванс терафонд „ АДСИЦ, имот № 104005- нива на Андрей Петьов Монов , имот № 000308- полски път на Община Плевен . Имотът е образуван от имот № 104006, ,а съгласно справка по кадастрална карта, одобрена със Заповед на КККР № 18-123/15.12.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06999.58.3 (нула, шест, девет, девет, девет, точка, пет, осем , точка, три), находящ се в землището на село Буковлък, община Плевен, област Плевен, местност „Край село“, вид територия- земеделска, категория на земята-4; посочена в документа площ: 800 кв.м.; Съседи: 06999.58.8, 06999.58.4, 06999.58.7, 06999.58.2.

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 560 лв. / петстотин и шестдесет лева/

Върху имота има следните тежести: Възбрана, вписана в полза на взискателя „ Арго Варна“ ЕООД, ЕИК 201570236 с вх. рег. № 9612/03.09.2018г., том 3, дв. вх. рег. № 9577/03.09.2018г. , Възбрана, вписана в полза на „Зърнени храни-ДМ“ ЕООД с вх. рег. № 7482/11.07.2018г., том 2, дв. вх. рег. № 7463/11.07.2018г., Възбрана, вписана в полза на „Венагро“ ЕООД с вх. рег. № 7580/13.07.2018г., том 2, дв. вх. рег. № 7593/13.07.2018г, Възбрана, вписана в полза на „Алфалфа“ ЕООД“ с вх. рег. № 8714/08.08.2018г., том 3 дв. вх. рег. № 8688/08.08.2018г, Възбрана, вписана в полза на „Каргил България“ с вх. рег. № 2074/08.03.2019г., том 1, дв. вх. рег. № 2062/08.03.2019г

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху обявената цена на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20189060400727 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба /етаж 2/ при Районен съд – Плевен, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 21.01.2022г. в 09:30 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 4, съдебна зала 10, в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 14:50 часа
Земеделска земя
11 022.00 кв.м
2 679.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бъркач
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 14:55 часа
Земеделска земя
1 001.00 кв.м
170.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бъркач
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 09:15 часа
Земеделска земя
15 772.00 кв.м
4 396.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ралево
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 09:18 часа
Земеделска земя
15 656.00 кв.м
4 363.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ралево
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00