ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
109.00 кв.м
Населено място
гр. Девня
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с  идентификатор  20482.304.145, Гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/ 17.09.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.05.2019 г., Адрес на поземления имот: гр. Девня, п.к. 9160, КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК No 12, Площ: 497 кв. м., Трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 285, квартал: 11, Съседи: 20482.304.144, 20482.304.146, 20482.304.152, 20482.304.141; Сграда с идентификатор 20482.304.145.1, Гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/ 17.09.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: гр. Девня, п.к. 9160, КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК No 12, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 20482.304.145, Застроена площ: 109 кв. м., Брой етажи: 2, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 20482.304.145.2, Гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: гр. Девня, п.к. 9160, КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК No 12, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 20482.304.145, Застроена площ: 71 кв. м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, а съгласно Нотариален акт за покупко продажба от 14.04.2008 г. с дв.вх. рег. № 1162/ 1404.2008 г. -  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 285 (двеста осемдесет и пет) с площ от  485.00 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., попадащ в квартал 11 (единадесет) по плана на град Девня, квартал „Река Девня“, община Девня, област Варна, с административен адрес: ул. „Константин Иречек“ 10 (десет), при граници съгласно представена скица: от две страни – улица, ПИ с 284, ПИ с 286, ведно с построените в имота Двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 125.55 (сто двадесет и пет цяло петдесет и пет стотни) кв.м. и разгъната застроена площ от 261.81 (двеста шестдесет и едно цяло осемдесет и една стотни) кв.м., състояща се от: първи етаж – тераса, преддверие, баня-тоалетна, дневна, кухня-трапезария, спалня, стълбищна клетка, спалня и вътрешна стълба към втория етаж и втори етаж: коридор, спалня, спалня, преддверие, баня-тоалет, тераса, спалня; Лятна кухня със застроена площ от 12.00 (дванадесет) кв.м. и Стопанска постройка със застроена площ от 37.00 (тридесет и седем) кв.м.

Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 21 октомври 2021 г. в 16:04 часа
Къща
71.00 кв.м
160 984.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Велико Христов 30
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 13:30
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 15:39 часа
Къща
30.00 кв.м
39 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, р-н „Младост“, ул. „Елин Пелин“ № 88
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 13:00
Публикувано на 12 ноември 2021 г. в 16:34 часа
Къща
52.00 кв.м
16 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
с.о. Траката, м-ст Таушун тепе
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 09:00
Публикувано на 15 ноември 2021 г. в 12:32 часа
Къща
71.00 кв.м
136 776.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Константин Иречек 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 15:00