ПЛОЩ
5 000.00 кв.м
Населено място
с. Въглен
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:50
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. Поземлен имот с идентификатор 12406.23.48 с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-939/18.12.2017год./ 18.12.2017г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2018г., Адрес на поземления имот: с.Въглен, местност ГРОБИЩАТА, Площ: 5000кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За складова база; Съседи: 12406.10.99, 12406.23.49, 12406.23.47, 12406.10.98; по одобрена КККР на с.Въглен, а съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №33, том III вх.рег.№18497, дело №11254/2011г. представлява Поземлен имот с №023048 /нула, две, три, нула, четири, осем с площ от 5.000дка /пет декара/, находящ се в землището на с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна, с ЕКАТТЕ 12406, с начин на трайно ползване НИВА, категория на земята при неполивни условия – осма, находящ се в местността „ГРОБИЩАТА“, при граници и съседи: имот №023049 – нива, имот с №023005 – полски път и мот с №023047-нива, имота е образуван от имот №023046 /нула, две, три, нула, четири, шест/ ; 2. Сграда с идентификатор 12406.23.48.1 с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-939/18.12.2017год./ 18.12.2017г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.02.2018г., Адрес на сградата:с.Въглен, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификтор 12406.23.48, Застроена площ: 212кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Промишлена сграда по одобрена КККР на с.Въглен, а съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот №26, том ХХIвх.рег.№8440, дело №4243/2014г. Представлява Работилница със санитарни помещения, със застроена площ 251.68кв.м /двеста педесет и едно цяло шестдесет и осем стотни квадратни метра/, построена в собствен имот №023048/ нула две три нула четири осем/ находящ се в землището на с.Въглен с ЕКАТТЕ 12046 /едно две четири нула шест/ Община Аксаково, област Варна, местност „ГРОБИЩАТА“. Ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот, а именно: Едноетажна сграда – лятна кухня със застрона площ 21.95кв.м., находяща се в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 12406.23.48; Едноетажна сграда в строеж със застроена площ 44.35 кв.м., находяща се в северната част на имот с идентификатор 12406.23.48; Едноетажна сграда –ГСМ със застроена площ 19.40кв.м., находяща се в средната част на имот с идентификатор 12406.23.48; Кантар със застроена площ 81.00кв.м., находящ се в югоизточната част на имот с идентификатор 12406.23.48; Стоманобетонова площадка с площ 19.50кв.м., находяща се в югоизточната част на имот с идентификатор 12406.23.48;; Забележка: Решение № 6/28.06.2013 г. за промяна предназначението на земята е изгубило правното си действие, Начин на трайно ползване на земята - земеделска – нива VIII /осма/ категория, Вид на територията - "урбанизирана", предвид наличието на влязъл в сила ПУП, който не е обвързан със срока на валидност на решението за промяна предназначение Съгласно уведомление с изх. № РД – 12 – 02 – 528 – 1/19.03.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна.

Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 24 ноември 2021 г. в 16:32 часа
Земеделски имот
1 170.00 кв.м
12 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Припек
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 07.02.2022 до 07.03.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2022 10:00
Публикувано на 24 ноември 2021 г. в 16:32 часа
Земеделски имот
1 170.00 кв.м
12 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Припек
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 07.02.2022 до 07.03.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2022 10:00
Публикувано на 6 декември 2021 г. в 15:12 часа
Земеделски имот
569.00 кв.м
356.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:15
Публикувано на 6 декември 2021 г. в 15:15 часа
Земеделски имот
1 001.00 кв.м
528.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци м-ст Ачмите
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30