ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Екстри
Вода, Електрозахранване, ТЕЦ, Асансьор
Етаж
4
ПЛОЩ
60.32 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Люлин
Квартал
Ж.К.ЛЮЛИН
Адрес
гр. София, ж.к. Люлин, бл. 981, вх. З (буква "З"), ет. 4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИЗП. ДЕЛО № 20217810400504                                                                              

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаният Георги Дичев, рег. № 781, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 07.01.2022 г. до 07.02.2022 г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на недвижим имот, собственост на ИВЕТА КОСТОВА КОСТОВА, придобила от длъжника КОСТА ДИМИТРОВ КОСТОВ, която сделка е обявена на основание чл. 135 от ЗЗД за нищожна спрямо взискателя,  а ИМЕННО:

            АПАРТАМЕНТ № 197 /сто деветдесет и седем/, находящ се на четвъртия етаж на жилищна сграда в гр. София, Столична община, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 981 /деветстотин осемдесет и едно/, вход З /буква „З“/, със застроена площ 60,32 /шестдесет цяло и тридесет и две стотни/, кв.м., състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи, съгласно акт за собственост на дарителя: стълбище, двор, разделителна стена, двор и апартамент № 198 /сто деветдесет и осем/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с площ 3,68 /три цяло и шестдесет и осем стотни/ кв.м., при съседи: коридор, мазе № 18 /осемнадесет/, мазе № 20 /двадесет/ и двор, заедно с 1,688 % /едно цяло шестстотин осемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж, върху поземления имот, в който е построена тя, и който апартамент, съгласно данните в схема № 91053/21.12.2012г. на СГКК – София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4357.68.8.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седми, точка, шестдесет и осем, точка, осем, точка, девет/ с адрес: гр. София, район „Люлин“ , ж.к. „Люлин“, блок 981 /деветстотин осемдесет и едно/, вх. „З“ /буква „З“/, етаж 4 /четири/, апартамент № 197 /сто деветдесет и седем/, находящ се в сграда 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4357.68 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, шестдесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: апартамент, на брой нива 1 /едно/, с площ 60,32 /шестдесет цяло и тридесет и две стотни/ кв.м., при съседи: на същия етаж – СО с идентификатор 68134.4357.68.8.10 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, шестдесет и осем, точка, осем, точка, десет/, под обекта – СО с идентификатор 68134.4357.68.8.6 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, шестдесет и осем, точка, осем, точка, шест/, над обекта: СО с идентификатор 68134.4357.68.8.12 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, шестдесет и осем, точка, осем, точка, дванадесет/, с прилежащи части: избено помещение № 9 /девет/, 1,688% /едно цяло шестстотин осемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

            Имотът се продава при начална цена, от която ще започне наддаването 128 822 лв. /сто двадесет и осем хиляди осемстотин двадесет и два лева/.

Тежести за имотите: 1. Искова молба от 08.09.2015 г. ; 2. Отбелязване по вписана искова молба от 14.06.2021 г.; 2. Вписана възбрана от 27.07.2021 г.  за обезпечаване вземането на взискателя.

Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00ч. до 19.00ч.

            Желаещите да ги купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите се имоти за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в “Банка ДСК” АД, IBAN BG83STSA93000011639566, BIC STSABGSF по изпълнително дело № 504/2021 г.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд.

            На 08.02.2022 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Георги Съйков Дичев
РЕГ. № ЧСИ
781
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Странджа" №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9894418; 02 9860731
Публикувано на 14 декември 2021 г. в 16:51 часа
Двустаен апартамент
60.47 кв.м
120 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. "Младост 1А", бл. 514, вх. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Публикувано на 14 декември 2021 г. в 16:58 часа
Двустаен апартамент
65.66 кв.м
119 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район "Подуяне", бл. 15, вх. И, ет. 6
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 11:07 часа
Двустаен апартамент
67.95 кв.м
35 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 11:28 часа
Двустаен апартамент
68.54 кв.м
29 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00