ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
2
ПЛОЩ
19.97 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 3, ЕТ. 2, ХОТЕЛСКА СТАЯ № 120
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.934.228.7.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 19.97 кв. м. (деветнадесет цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с брой нива на обекта: 1 (едно), с адрес на имота: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, бул. България № 3, ет. 2, обект Хотелска стая № 120, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.934.228.7.52, 67653.934.228.7.50, под обекта: 67653.934.228.7.161, над обекта: 67653.934.228.7.162, разположен в сграда с идентификатор 67653.934.228.7 с брой надземни етажи: 9 /девет/ и брой подземни етажи: 2 /два/, с брой самостоятелни обекти в сградата: 81 /осемдесет и един/, със застроена площ от 4786 кв.м. (четири хиляди седемстотин осемдесет и шест квадратни метра) и с предназначение: хотел, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.934.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-21-433/ 23.09.2013 г. на Началник на СГКК – Смолян, с площ от 11692 кв.м. (единадесет хиляди и шестстотин деветдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.934.233, 67653.934.234, 67653.934.235, 67653.934.236, 67653.934.425, 67653.934.423, 67653.934.230, 67653.934.229, 67653.934.225, 67653.934.453, 67653.934.452, ВЕДНО със 4.23 кв.м. (четири цяло и двадесет и три стотни квадратни метра) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт