ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
373.00 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
гр. Ловеч, местност "Полето"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД–18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Полето“ с площ: 1345 кв.м. ( хиляда триста четиридесет и пет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, категория на земята при неполивни условия: 5 ( пета ), стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 004107 ( четири хиляди сто и седем ), при граници и съседи на имота: 43952.4.185, 43952.4.108, 43952.171.1, 43952.4.191, 43952.4.183, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДА с идентификатор № 43952.4.107.1 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем, точка, едно ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107, със застроена площ от 31 кв. м. ( тридесет и един квадратни метра ), Брой етажи: 1 ( един ), Предназначение: Сграда на транспорта и СГРАДА с идентификатор № 43952.4.107.2 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем, точка, две ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107, със застроена площ от 373 кв.м. ( триста седемдесет и три квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №2148/18<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –     ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>                                                                                                                                                                                

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "България" № 5, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 30 юли 2020 г. в 09:56 часа
Производствен имот
3 708.00 кв.м
117 469.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
гр.Ловеч
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:15
Публикувано на 30 юли 2020 г. в 10:04 часа
Производствен имот
17 831.00 кв.м
171 374.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
гр.Ловеч
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 15:26 часа
Производствен имот
3 925.00 кв.м
47 122.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
м.Биволска бара
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 14:15
Публикувано на 26 август 2020 г. в 16:30 часа
Производствен имот
6 866.00 кв.м
54 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Балабанско
Адрес
с.Балабанско
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 19.09.2020 до 19.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2020 14:15