ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
7
ПЛОЩ
187.34 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 09.09.2020 до 09.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ №А6 / 15 (буква „А“, шест/ петнадесети), заемащ целия мансарден етаж със стълбищна клетка /достъп/ от шестия етаж на построената в гореописаното дворно място жилищна сграда, представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.56.1.15 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, шест, точка, едно, точка, едно, пет), с площ от 187.34 кв.м. (сто осемдесет и седем цяло и тридесет и четири квадратни метра), находящ се на етаж 7 (седми) в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.56 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, шест), с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Мизия“ №10 (десет), ет. 7 (седми), ап. 15 (петнадесети), с брой нива на обекта – 1 (едно), с изложение юг-югозапад- североизток, състоящ се от дневна-трапезария с кухненски бокс, две спални, баня, с тоалетна, тоалетна, коридор и четири тераси, с предназначение – жилище, апартамент, при граници и съседи: на същия етаж -няма; под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.56.1.13, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.56.1.14; над обекта – няма; и при граници и съседи съгласно придобивен акт: дворно място, контур на сградата, ул. „Иван Рилски“, ул.“Мизия“, ВЕДНО с принадлежащото избено помещение №1 (едно), в подземния етаж с полезна площ от 11,22кв.м.(единадесет цяло и двадесет и два квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: контур на сградата, изба №2, асансьорно помещение и коридор, дворно място, ВЕДНО с 12,070% (дванадесет цяло и седемдесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, ВЕДНО с 21/277 (двадесет и едно върху двеста седемдесет и седем) идеални части от ДВОРНО МЯСТО, представляващо съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК поземлен имот с идентификатор 56784.506.56 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, шест), а съгласно придобивен акт съставляващо УПИ XIV-1391 (четиринадесет римско-хиляда триста деветдесет и едно), от квартал 587 (петстотин осемдесет и седем) по регулационния план на Пети микрорайон, град Пловдив, район Северен, одобрен със Заповед ОА-61/15.02.1971г. и Заповед РД-02-14-2230/27.12.2000г., съставляващ имот №1391 (хиляда триста деветдесет и първи) по кадастралния план на Пета градска част-запад, град Пловдив, ЕКАТТЕ 56784 (пет, шест, седем, осем, четири), одобрен със Заповед РД-02-14-2236/27.12.2000г. на МРРБ, с площ от 283 кв.м. (двеста осемдесет и три квадратни метра), а съгласно придобивен акт с площ от 277 кв.м.(двеста седемдесет и седем квадратни метра), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес: ул.“Мизия“ № 10 (десет), с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 м.), при граници и съседи: ПИ с идентификатор 56784.506.9510, ПИ с идентификатор 56784.506.55, ПИ с идентификатор 56784.506.57, ПИ с идентификатор 56784.506.9663, и при граници и съседи съгласно придобивен акт: ул.“Мизия“, УПИ XV-1392, УПИ XIII-1390 и ул.“Иван Рилски“.

Петко Стефанов Илиев
РЕГ. № ЧСИ
821
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”4 януари” № 34Б
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 632224; 032 622347
Мобилен телефон
0888237596; 0894422245; 0894424426
Публикувано на 17 август 2020 г. в 10:44 часа
Многостаен апартамент
127.00 кв.м
141 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ул. "Пере Тошев" №77, бл.1595, вх.А, ет.7, ап.51
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 16:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 17:38 часа
Многостаен апартамент
106.73 кв.м
74 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Асеновград
Адрес
гр. Асеновград, п.к. 4230, Община Асеновград, обл.Пловдив, ул. Христо Ботев № 12, блок „Станимака“, вх.Г, ет. 2, ап. 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Бойка Георгиева Андреева
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 09:00
Публикувано на 17 септември 2020 г. в 09:51 часа
Многостаен апартамент
215.00 кв.м
145 312.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ул. Дилянка № 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 21.09.2020 до 21.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2020 15:00