ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
5
ПЛОЩ
59.70 кв.м
Населено място
гр. Чепеларе
Район
ПАМПОРОВО
Адрес
ПАМПОРОВО, АПАРТ ХОТЕЛ СИДЕР ХАЙТС 3, ЕТ. 5, АП. 106
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 106, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 59.70 кв. м. (петдесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от: една всекидневна с кухненски бокс, една спалня, една баня с тоалетна и две тераси, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, Апартхотел „Сидер Хайтс „3“, ет. 5, ап. 106, намиращ се в единадесететажна сграда с идентификатор 80371.173.30.1, със застроена площ от 1781 кв.м. (хиляда седемстотин осемдесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.173.30, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Високо застрояване (над 15 м), с площ от 4516 кв.м. (четири хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-173023, 173024 – за жилищно строителство, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № 54/07.03.2006 г. на Кмета на Община Чепеларе, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.173.30.1.149, под обекта: 80371.173.30.1.136, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.218.8, 80371.173.22, ВЕДНО със съответните идеални части, равняващи се на 14.44 кв.м. (четиринадесет цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра), от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 14:56 часа
Тристаен апартамент
84.38 кв.м
31 110.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
УЛ. МЛАДОСТ № 20, ВХ. Б, ЕТ. 4, АП. 24
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 09:00
Публикувано на 4 август 2020 г. в 11:07 часа
Тристаен апартамент
77.90 кв.м
23 600.16 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Чепеларе
Адрес
ПАМПОРОВО, АПАРТ ХОТЕЛ СИДЕР ХАЙТС 3, ЕТ. 6, АП. 108
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 10:00
Публикувано на 10 август 2020 г. в 14:59 часа
Тристаен апартамент
84.38 кв.м
57 232.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
гр. Смолян, ул. "Чан" № 6, бл. Невяста 10, вх. В, ет. 1, ап. 28
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 10:00
Публикувано на 11 август 2020 г. в 12:04 часа
Тристаен апартамент
52.56 кв.м
18 475.78 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
ВХ. Б, ЕТ. 0, АП. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 06.09.2020 до 06.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.10.2020 10:30