ПЛОЩ
810.00 кв.м
Населено място
с. Левски
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 14:00
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20137110400015

Изходящ №: 15871 / 24.07.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  23.08.2020 г. до 23.09.2020 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 23.09.2020 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ДОМ ЗА ВСЕКИ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на БАНКА ДСК ЕАД - КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА ЕКСПРЕСБАНК АД по изп.дело № 20137110400015 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

ДВОРНО МЯСТО с площ от 810 /осемстотин и десет/ квадратни метра, съставляващо УПИ ХІІ - 223 /дванадесет римско тире двеста двадесет и три арабско/, в квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на с. Левски, Община Суворово, Област Варна, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В МЯСТОТО ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 64 /шестдесет и четири/ квадратни метра, ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 242 /двеста четиридесет и два/ квадратни метра и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: улица, УПИ Х - църква /десет - църква/, УПИ ХІІІ - 223 /тринадесет римско тире двеста двадесет и три арабско/ и УПИ ХVІ - 223 /шестнадесет римско тире двеста двадесет итри арабско/.

Имотът е ипотекиран в полза на ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2156/29.07.2010 г., акт № 32, том 1/2010 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх. рег. № 435/30.01.2013 г., акт № 8, том 1/2013 г. по изп. дело/а.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  24 480.00 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  23.08.2020 г. до 23.09.2020 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  23.08.2020 г. до 23.09.2020 г.,  по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Банка ДСК ЕАД, IBAN BG14 STSA 9300 0012 1991 40, BIC код STSABGSF, по изп.дело 20137110400015.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  23.08.2020 г. до 23.09.2020 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 24.09.2020 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

 

 

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:55 часа
Парцел с къща
375.00 кв.м
25 380.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
Адрес
ул. Бойчо Желев
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:30
Публикувано на 3 август 2020 г. в 16:27 часа
Парцел с къща
430.00 кв.м
5 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Блъсково
Адрес
с. Блъсково
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:45
Публикувано на 4 август 2020 г. в 13:50 часа
Парцел с къща
340.00 кв.м
35 178.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
Адрес
УЛ. БОЙЧО ЖЕЛЕВ 134
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:00
Публикувано на 6 август 2020 г. в 16:38 часа
Парцел с къща
750.00 кв.м
1 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житница
Адрес
с. Житница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 15:45