ПЛОЩ
340.00 кв.м
Населено място
гр. Провадия
Адрес
УЛ. БОЙЧО ЖЕЛЕВ 134
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:00
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20177110400449

Изходящ №: 15880 / 24.07.2020 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  24.08.2020 г. до 24.09.2020 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 24.09.2020 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ АТАНАСОВ и ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20177110400449 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

ДВОРНО МЯСТО находящо се в гр. Провадия, Варненска област, ул. „Бойчо Желев“ № 134 /сто тридесет и четири/, с площ 340 /триста и четиридесет/ кв.м., съставляващо урегулиран парцел ІІІ-2467 /три - планоснимачен номер две хиляди четиристотин шестдесет и седем/ в кв. 133 /сто тридесет и три/ по плана на град Провадия, заедно с построените в това място ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 102 /сто и два/ кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ 12 /дванадест/ кв.м., и ГАРАЖ със застроена площ 20 /двадесет/ кв.м., при граници и съседи на целия имот: улица Димо Калчев, Нико Нейчев, Атанас Николов и Коста Христов.

Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 23 800,00 /двадесет и три хиляди и осемстотин/ лева въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 3758/12.07.2005 г., акт № 61, том 1/2005 г., подновена с дв.вх.рег. № 3239/26.06.2015 г., акт № 88, том 1/2015 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 3001/03.08.2017 г., акт № 22, том 2/2017 г., с дв.вх.рег. № 1647/14.04.2011 г., акт № 42, том 1/2011 г. по изп. дело/а.

На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  35 178.40 лв. (тридесет и пет хиляди сто седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  24.08.2020 г. до 24.09.2020 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  24.08.2020 г. до 24.09.2020 г.,  след предварителна уговорка с длъжника.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20177110400449.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  24.08.2020 г. до 24.09.2020 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За търговските дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 25.09.2020 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

 

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:55 часа
Парцел с къща
375.00 кв.м
25 380.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
Адрес
ул. Бойчо Желев
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:30
Публикувано на 3 август 2020 г. в 16:27 часа
Парцел с къща
430.00 кв.м
5 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Блъсково
Адрес
с. Блъсково
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:45
Публикувано на 4 август 2020 г. в 13:47 часа
Парцел с къща
810.00 кв.м
24 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Левски
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 14:00
Публикувано на 6 август 2020 г. в 16:38 часа
Парцел с къща
750.00 кв.м
1 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житница
Адрес
с. Житница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 15:45