ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
3 028.00 кв.м
Населено място
гр. Две могили
Адрес
гр. Две могили, ул. „Възраждане”
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.2601, с адрес на поземелния имот: гр. Две могили, ул. „Възраждане”, с площ: 3 028 кв.м., с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване/10 м/, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, съседи: 20184.1.2105, 20184.1.2279, ведно със сградите върху имота,както следва:

  1. Сграда 20184.1.2601.1; застроена площ 34 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  2. Сграда 20184.1.2601.2; застроена площ 34 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  3. Сграда 20184.1.2601.3; застроена площ 33 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  4. Сграда 20184.1.2601.4; застроена площ 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  5. Сграда 20184.1.2601.5; застроена площ 25 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сгради за битови услуги
  6. Сграда 20184.1.2601.6; застроена площ 63 кв.м., брой етажи: 1, предназначение:Курортна, туристическа сграда
  7. Сграда 20184.1.2601.7; застроена площ 65 кв.м., брой етажи: 1, предназначение:Курортна, туристическа сграда, по акт за собственост:, НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Две могили, община Две Могили, област Русе, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м., съставляващ УПИ I /първи/ от квартал 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Две могили, област Русе, при граници на урегулирания поземлен имот съгласно документ за собственост: общинска мера, южно от квартал 69 /шестдесет и девети/ и квартал 70 /седемдесети/, ЗАЕДНО с изградения в урегулирания поземлен имот БАСЕЙН с размери съгласно документ за собственост съответно- 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет стотни/м. на 12,50 /дванадесет цяло и петдесет стотни/м. и обем от 567 /петстотин шестдесет и седем/ куб.м., ВЕДНО с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху урегулирания поземлен имот.

 

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
Публикувано на 4 септември 2020 г. в 13:23 часа
Заведение
122.00 кв.м
82 378.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 18 септември 2020 г. в 12:01 часа
Заведение
120.00 кв.м
180 216.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, бул. Липник № 117
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 22.09.2020 до 22.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.10.2020 09:00