ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
106.72 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Триадица
Адрес
ул. "Цар Асен" № 29
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 22.01.2022 до 22.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОФИС № 2 (две) на сутеренно ниво в гореописаната сграда, със застроена площ от 106,72 (сто и шест цяло и седемдесет и две стотни) кв. метра, състоящ се от: самостоятелна стълба от партера до сутерена, офис зала и санитарен възел с преддверие, при граници: от три страни двор, стълбищна клетка, коридор, мазе № 11, мазе № 7 и сутеренно ниво на магазин № 1; ЗАЕДНО със съответните принадлежащи към офиса идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулирания поземлен имот, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в СВ гр. София, акт № 72, том 191, дв.вх.рег. № 65103/07.12.2005 г.; и ЗАЕДНО с 1,35 % идеални части от гореописания урегулиран поземлен имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот, вписан в СВ гр. София, акт № 187, том 80, дв.вх.рег. № 27975/30.06.2009 г., който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК представлява ПЪРВО СУТЕРЕННО НИВО от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1001.445.4.9 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, едно, точка, четири, четири, пет, точка, четири, точка, девет), с адрес на имота: гр. София, район „Триадица“, ул. „Цар Асен“ № 29, ет. -1 (минус едно); самостоятелният обект се намира на етаж – 1 (минус едно) в сграда с идентификатор 68134.1001.445.4, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.445; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 3 (три); посочена в документа площ: няма данни; при съседи самостоятелни обекти с идентификатори: на ниво 1 (първо), СУТЕРЕН: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, ниво 2 (второ), ПАРТЕР: на същия етаж – 68134.1001.445.4.10, под обекта – няма, над обекта – 68134.1001.445.4.1, ниво 3 (трето), ПЪРВИ ЕТАЖ: на същия етаж – 68134.1001.445.4.1, под обекта – няма, над обекта – 68134.1001.445.4.3, 68134.1001.445.4.2

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 12 януари 2022 г. в 14:40 часа
Офис
83.14 кв.м
153 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, р-н Триадица, ж.к. "Манастирски ливади - изток", бл. 15А, вх. А, ет. 1, обект 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 14.01.2022 до 14.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.02.2022 11:00