ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
160.00 кв.м
Населено място
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДА  в с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС, а именно: 
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18229.56.26 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и шест/, находящ се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, целият с площ от 1499 кв.м. /хиляда четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план: 056026,  съседи: 18229.56.32, 18229.56.30, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор № 18229.56.26.1 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и шест, точка, едно/, находяща се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 18229.56.26 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и шест/, със застроена площ от 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: административна, делова сграда.
  Поземленият имот е ограден, застроен. Теренът е с алея от базалтови плочки към входа на сградата и зелени площи с плодни и декоративни дръвчета и храсти. Оградата е от масивен зид и метална решетка. Сградата е двуетажна с масивна конструкция от тухлена зидария и скатен, керемиден покрив. Външно е измазана и боядисана. Врати и дограми - дървени, стари. Прозорците на първи етаж са обезопасени с метални решетки. На първи етаж са разположени две стаи и заседателна зала. На втори етаж са разположени седем стаи. Вътрешното състояние е лошо - сградата е за основен ремонт.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:09 часа
Други
1 963.00 кв.м
30 615.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:13 часа
Други
8 810.00 кв.м
264 448.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:30 часа
Други
1 225.00 кв.м
29 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:32 часа
Други
1 173.00 кв.м
27 382.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00