ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 053.00 кв.м
Населено място
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДА  в с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС, а именно: 
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18229.56.12 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, дванадесет/, находящ се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, целият с площ от 2053 кв.м. /две хиляди и петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план: 056012,  съседи: 18229.56.13, 18229.56.30, 18229.56.34, 18229.56.11, ведно с построената в него: СГРАДА с идентификатор № 18229.56.12.1 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, дванадесет, точка, едно/, находяща се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 18229.56.12 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, дванадесет/, със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад
  Поземленият имот е неограден, застроен. Теренът е с настилка от асфалт и бетон. Сградата е с масивна конструкция от тухлена зидария и покрив от бетонна плоча. Външно е измазана и боядисана. Врати и дограми - дървени, стари. В имота са изградени и два метални навеса с площ около 50 кв. м, като под единия е монтиран автокантар с товароносимост 50 т.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 22 декември 2021 г. в 16:29 часа
Склад
15.53 кв.м
21 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Поморие, ул. Бузлуджа № 2 А, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Публикувано на 4 януари 2022 г. в 10:09 часа
Склад
0.00 кв.м
100 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.  БУРГАС, кв. „РУДНИК“, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 09.01.2022 до 09.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.02.2022 10:30
Публикувано на 6 януари 2022 г. в 11:57 часа
Склад
382.00 кв.м
30 888.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл.  БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Публикувано на 17 януари 2022 г. в 11:09 часа
Склад
15.05 кв.м
18 750.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
Слънчев бряг
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 21.01.2022 до 21.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.02.2022 11:30