ПЛОЩ
4 934.00 кв.м
Населено място
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС, а именно: 
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18229.56.18 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, осемнадесет/, находящ се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, целият с площ от 4934 кв.м. /четири хиляди деветстотин тридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план: 056018,  съседи: 18229.56.20, 18229.56.19, 18229.56.33, 18229.56.17, 18229.56.30, 18229.56.21
 Поземленият имот е неограден. Теренът е с асфалтова настилка. В имота е изграден метален навес с три външни стени от тухлена зидария. Разделен е на 5 клетки за съхранение на зърно. Площ - 576 кв. м.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт