ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
4 269.00 кв.м
Населено място
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл.  БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл.  БУРГАС,  с площ от  4 269 кв.м., а именно: 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18229.56.20 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет/, находящ се в област Бургас, община Поморие, с. Гълъбец, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, целият с площ от 4269 кв.м. / четири хиляди двеста шестдесет и девет квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, който имот е идентичен с номер по предходен план: 056020 /нула, петдесет и шест хиляди и двадесет/, при съседи за имота:  18229.56.22; 18229.56.18; 18229.56.17; 18229.56.21; 18229.56.30; 18229.56.23. 

  Поземленият имот е неограден, незастроен. Теренът е с настилка от асфалт. Представлява вътрешен двор и работна площадка на земеделска кооперация.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 18 януари 2022 г. в 17:01 часа
Производствен имот
3 500.00 кв.м
851 368.50 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Маринка
Адрес
село Маринка, ул. Петрова нива, Цех за производство на алуминиева дограма
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 25.01.2022 до 25.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.02.2022 09:00