ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
4
ПЛОЩ
54.76 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Сердика
Адрес
ул. "Козлодуй" № 177
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 15.01.2022 до 15.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

299/300 /двеста деветдесет и девет върху триста/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.512.454.1.12 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин петдесет и четири точка едно точка дванадесет/, находящ се в гр. София, Столична община, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011г. на ИД на АГКК, с адрес на имота в гр. София, СО, район „Сердика“, п.к. 1000, ул. „Козлодуй“ № 177 /сто седемдесет и седем/, етаж 3 /три/, ап.14 /четиринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.512.454, брой нива на обекта – 1 /едно/, с посочена в документа площ 54,76 /петдесет и четири цяло и седемдесет и шест/ кв. метра, прилежащи части – избено помещение № 14 /четиринадесет/ от 4,20 /четири цяло и двадесет/ кв. метра и 2,683 % /две цяло шестстотин осемдесет и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 68134.512.454.1.13 и 68134.512.454.1.11, под обекта – 68134.512.454.1.111, 68134.512.454.1.110, 68134.512.454.1.109, над обекта – 68134.512.454.1.117, а по доказателствен нотариален акт представляващ 299/300 /двеста деветдесет и девет върху триста/ идеални части от АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, Столична община – Район „Сердика“, на IV (четвъртия) надземен етаж, на кота +8,10 (плюс осем цяло и десет стотни метра), в жилищната сграда на улица „Козлодуй“ № 177 (сто седемдесет и седем), със застроена площ от 54,76 (петдесет и четири цяло и седемдесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от входно антре, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, една стая и един балкон, при съседи: север - апартамент № 15 (петнадесет) и запад – апартамент № 15 (петнадесет) и етажна площадка, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (четиринадесет), с полезна площ от 4,20 (четири цяло и двадесет стотни) квадратни метра, при съседи: север – коридор, изток – избено помещение № 13 (тринадесет), юг – калканна стена и запад – избено помещение № 15 (петнадесет), заедно с 2,683 % (две цяло, шестстотин осемдесет и три хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ съгласно доказателствения акт за собственост урегулиран поземлен имот (парцел) XI-7 (единадесети за имот с планоснимачен номер седем) от квартал 42 (четиридесет и две), по плана на град София, местността „ГГЦ – Зона В – 17 (седемнадесет)“, целият с площ от 402 (четиристотин и два) квадратни метра, при съседи съгласно доказателствения акт за собственост: по нотариален акт – наследници на Митра Величкова, наследници на Владимир и Цветана Григорова и от две страни – улици и по скица - север – улица „Козлодуй“, изток – улица „Каменно цвете“, юг- урегулиран поземлен имот (парцел) XII – 8 (дванадесети за имот с планоснимачен номер осем), запад- поземлен имот с планоснимачен номер 6 (шест)

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 11:31 часа
Едностаен апартамент
42.60 кв.м
18 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00
Публикувано на 18 януари 2022 г. в 14:49 часа
Едностаен апартамент
55.35 кв.м
36 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Добри Немиров № 10, бл. 770
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 22.01.2022 до 22.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2022 09:00