ПЛОЩ
1 085.00 кв.м
Населено място
гр. Шипка
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Атанаска Константинова Пътникова
СРОК
от 24.01.2022 до 24.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1.  ½  /една втора / идеална част от Поземлен имот с идентификатор 83199.22.23  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-964/20.12.2017г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот – м. “Кантона“ , площ  1085 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска – пасище; категория на земята – 6 /шеста/ по плана на гр. Шипка , общ. Казанлък. Имотът е до регулацията на гр. Шипка и граничи с общински имот с идентификатор 83199.22.215 – местен път, улица „Мильо Мишев“ гр. Шипка. Имотът граничи със земеделска територия- пасище, стопанисвано от Община Казанлък / имот с идентификатор 83199.22.216/, което има граница с имот с идентификатор 83199.102.507 – НТП за път от републиканската пътна мрежа.

 

                

 

Атанаска Константинова Пътникова
РЕГ. № ЧСИ
764
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Казанлък, ул."Кирил и Методий" № 12-А, ет.1, офис 9 и 10
Окръжен съд
Стара Загора
Мобилен телефон
0895474370
Публикувано на 1 декември 2021 г. в 13:08 часа
Земеделска земя
1 107.00 кв.м
396.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мъдрец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Публикувано на 1 декември 2021 г. в 13:15 часа
Земеделска земя
7 999.00 кв.м
2 664.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мъдрец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Публикувано на 17 декември 2021 г. в 15:29 часа
Земеделска земя
400.00 кв.м
304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хаджидимитрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Атанаска Константинова Пътникова
СРОК
от 27.12.2021 до 27.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.01.2022 10:00
Публикувано на 4 януари 2022 г. в 11:09 часа
Земеделска земя
8 991.00 кв.м
246.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Еленино
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 21.01.2022 до 21.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.02.2022 09:00