ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
1 669.12 кв.м
Населено място
гр. Велико Търново
Район
гр.велико търново
Адрес
гр.Велико Търново, ул.Козлуджа №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 16.01.2022 до 16.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.147.1.4 по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“№2/две/, етаж 0/нула/, който СО се намира на кота +-0,00/нула/ - офис и рецепция, на кота +3,90/три цяло и деветдесет стотни/, на кота +6,75/шест цяло и седемдесет и пет стотни/, на кота +9,60 /девет цяло и шестдесет стотни/, и на кота +12,45/дванадесет цяло и четиридесет и пет стотни/, в Сграда №1/едно, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.147, с предназначение на СО: Друг вид СО в сграда, на пет нива, с обща застроена площ от 1 669,12 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесети девет цяло идванадсет стотни/ кв.м., от който СО: ПЪРВО НИВО/офис и рецепция, на кота +-0,00/нула/, със застроена площ от 58,98 кв.м. /петдесет и осем цяло и деветдесет и осем стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия - няма, под обекта - 10447.502.147.1.3, над обекта – няма; ВТОРО НИВО, на кота +3,90/плюс три цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ от 399,07 кв.м./триста деветдесети девет цяло и седем стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 10447.502.147.1.1, над обекта – няма; ТРЕТО НИВО, на кота +6.75/плюс шест и седемдесет и пет стотни /, със застроена площ от 403.69 кв.м./четиристотин и три цяло и шестедест и девет стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма, над обекта – няма, под обекта – няма; ЧЕТВЪРТО НИВО, на кота +9,60 /плюс девет цяло и шестдесет стотни/, със застроена площ от 403.69 кв.м./четиристотни и три цяло и шестедест и девет стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма , над обекта – няма, под обекта – няма; и ПЕТО НИВО, на кота +12,45 /плюс дванадест цяло и четиридест и пет стотни/, със застроена площ от 403.69 кв.м./четиристотни и три цяло и шестедест и девет стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма, над обекта – няма, под обекта – няма, както и съответните на този имот 55.6275%/петдесет и пет цяло шест хиляди двеста седемдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 95,58/дeветдесeт и пет цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м. и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.502.147, ведно с 55.6275% /петдесет и пет цяло шест хиляди двеста седемдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части, представляващи 1365/1803/ хиляда триста шестдесет и пет върху хиляда осемстотин и три / идеални части от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.502.147, по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес ан ПИ: гр. гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“№2/две/, с площ на целия поземлен имот от 1 803 кв.м./хиляда осемстотни и три кв.метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин ан трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: квартал 15, парцел XXIII, при съседи на ПИ: поземлени имоти с идентификатори 10447.502.229, 10447.502.197, 10447.502.196 и 10447.502.198.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 14 декември 2021 г. в 17:20 часа
Хотел
2 245.00 кв.м
181 155.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 25.12.2021 до 25.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.01.2022 09:00
Публикувано на 20 януари 2022 г. в 09:29 часа
Хотел
1 669.12 кв.м
240 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 24.01.2022 до 24.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2022 08:30
Публикувано на 24 януари 2022 г. в 15:35 часа
Хотел
332.00 кв.м
156 624.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Джулюница
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ралица Тодорова Касабова
СРОК
от 28.01.2022 до 28.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.03.2022 09:00