ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
250.14 кв.м
Населено място
гр. Велико Търново
Район
гр.велико търново
Адрес
гр.Велико Търново, ул.Козлуджа №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 16.01.2022 до 16.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.147.1.2 по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“№2/две/, етаж -1/минус едно/, който СО се намира на кота -2,70/минус две цяло и седемдесет стотни/ в Сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.147, с предназначение на самостоятелния обект: За склад, на едно ниво, със застроена площ от 250,14 /двеста и петдесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СО с идентификатор 10447.502.147.1.1, под обекта – няма, над обекта - СО с идентификатор 10447.502.147.1.1, както и съответните на този имот 3,3346 %/три цяло три хиляди триста четиридести шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор СО с идентификатор 10447.502.147, ведно с 3,3346 %/три цяло три хиляди триста четиридесет и шест десетохилядни процента/ идеални части представляващи 60/1803/шестдесет върху хиляда осемстотин и три/ идеални части от правато на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.502.147, по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес ан ПИ: гр. гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“№2/дви, с площ на целия поземлен имот от 1 803 кв.м./хиляда осемстотин и три кв.метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин ан трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: квартал 15, парцел XXIII, при съседи на ПИ: поземлени имоти с идентификатори 10447.502.229, 10447.502.197, 10447.502.196 и 10447.502.198.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 21 декември 2021 г. в 15:03 часа
Склад
26.08 кв.м
9 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 01.01.2022 до 01.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.02.2022 09:00
Публикувано на 20 януари 2022 г. в 09:48 часа
Склад
250.14 кв.м
21 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул. "Козлуджа" 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 24.01.2022 до 24.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2022 09:00