ПЛОЩ
6 482.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 03592.503.548(нула три пет девет две точка пет нула три точка пет четири осем) по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК., находящ се в гр.Белово, общ.Белово, област Пазарджик, с площ от 6482 кв.м./шест хиляди четиристотин осемдесет и два кв.м./, с трайно предназначение на територията:Урбанизирана, с начин на трайно ползване:За друг вид застрояване. Стар идентификатор : 03592.503.1851. Номер по предходен план:1851, квартал 109, парцел V. При граници и съседи  на поземления имот:03592.503.1985, 03592.503.1, 03592.503.2,03592.503.40, 03592.503.41, 03592.503.42, 03592.503.43, 03592.503.549, 03592.503.9577, 03592.503.1693.

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0887548648
уебсайт
Публикувано на 6 август 2020 г. в 09:10 часа
Други
19 176.00 кв.м
862 803.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 46
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 15:00
Публикувано на 11 август 2020 г. в 10:35 часа
Други
443.70 кв.м
174 614.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул.Свети Константин №40 А
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 11:00
Публикувано на 14 август 2020 г. в 09:41 часа
Други
1 103.00 кв.м
56 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. Димчо Дебелянов №10
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 15:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 09:20 часа
Други
62.89 кв.м
14 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
Адрес
ул. Хаджи Димитър № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 12:00