ПЛОЩ
1 170.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

18 /осемнадесет/ броя самостоятелни обекти АПАРТАМЕНТИ със степен на завършеност „ГРУБ СТРОЕЖ“,  разположени в западния вход на сграда № 5 с два входа, състояща се от сутерен – мазета и шест жилищни етажа, която представлява ЖИЛИЩЕН БЛОК с идентификатор 03592.503.1694.5  със застроена площ на сграда от общо 435 кв.м., брой етажи: 6 /шест/, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, с административен адрес: гр.Белово, п.к. № 4470, кв.         МАЛКО БЕЛОВО, която сграда НЕ Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ и е  разположена в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694, а именно:

1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 25 (двадесет и пет)с идентификатор 03592.503.1694.5.25 (нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две пет)по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед 18-805-29.01.2018 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПАЗАРДЖИК. Адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470, кв. МАЛКО БЕЛОВО, ет. 3, ап. 25. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположен в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ:87.00 кв.м, състоящ се от входно антре, WC, мокро помещение, коридор, баня – WC, дневна с балкон, две пални и кухня с балкон. Прилежащи части:мазе №25, с площ от 4,38 кв.м. Ниво:1. Стар идентификатор:няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03592.503.1694.5.26, 03592.503.1694.5.9, под обекта: 03592.503.1694.5.22, над обекта: 03592.503.1694.5.28.

2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 26 (двадесет и шест)с идентификатор 03592.503.1694.5.26 (нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две шест)по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед 18-805-29.01.2018 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПАЗАРДЖИК. Адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470, кв. МАЛКО БЕЛОВО, ет. 3, ап. 26. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположен в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ:41.00 кв.м, състоящ се от входно антре, баня – WC, стая, кухня с балкон. Прилежащи части:мазе №26, с площ от 3,52 кв.м. Ниво:1. Стар идентификатор:няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03592.503.1694.5.25, 03592.503.1694.5.27, под обекта: 03592.503.1694.5.23, над обекта: 03592.503.1694.5.29.

3.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 27 (двадесет и седем)с идентификатор 03592.503.1694.5.27 (нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две седем)по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед 18-805-29.01.2018 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПАЗАРДЖИК. Адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470, кв. МАЛКО БЕЛОВО, ет. 3, ап. 27. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположен в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ:67.00 кв.м, състоящ се от входно антре, баня – WC, дневна с балкон, спалня, кухня с балкон. Прилежащи части:мазе №27, с площ от 4,22 кв.м. Ниво:1. Стар идентификатор:няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03592.503.1694.5.26, под обекта: 03592.503.1694.5.24, над обекта: 03592.503.1694.5.30.

4.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 28 (двадесет и осем)с идентификатор 03592.503.1694.5.28 (нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две осем)по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед 18-805-29.01.2018 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПАЗАРДЖИК. Адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470, кв. МАЛКО БЕЛОВО, ет. 4, ап. 28. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположен в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ:87.00 кв.м, състоящ се от входно антре, WC, мокро помещение, коридор, баня – WC, две спални и кухня с балкон. Прилежащи части:мазе №28, с площ от 6,20 кв.м. Ниво:1. Стар идентификатор:няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03592.503.1694.5.29, 03592.503.1694.5.12, под обекта: 03592.503.1694.5.25, над обекта: 03592.503.1694.5.31.

5.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 29 (двадесет и девет)с идентификатор 03592.503.1694.5.29 (нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две девет)по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед 18-805-29.01.2018 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПАЗАРДЖИК. Адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470, кв. МАЛКО БЕЛОВО, ет. 4, ап. 29. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположен в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ:41.00 кв.м, състоящ се от входно антре, баня – WC, стая, кухня с балкон. Прилежащи части:мазе №29, с площ от 3,70 кв.м. Ниво:1. Стар идентификатор:няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03592.503.1694.5.28, 03592.503.1694.5.30, под обекта: 03592.503.1694.5.26, над обекта: 03592.503.1694.5.32.

6.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 30 (тридесет)с идентификатор 03592.503.1694.5.30 (нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка три нула)по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед 18-805-29.01.2018 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПАЗАРДЖИК. Адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470, кв. МАЛКО БЕЛОВО, ет. 4, ап. 30. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположен в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ:67.00 кв.м, състоящ се от входно антре, баня – WC, дневна с балкон, спалня, кухня с балкон. Прилежащи части:мазе №30, с площ от 4,55 кв.м. Ниво:1. Стар идентификатор:няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03592.503.1694.5.29, под обекта: 03592.503.1694.5.27, над обекта: 03592.503.1694.5.33.

  1. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 19/деветнадесет/ с идентификатор 03592.503.1694.5.19/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка едно девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на АГКК, административен адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470,общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. Малко Белово, ет.1, ап. 19, който самостоятелен обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 87.00/осемдесет и седем/ кв.м., състоящ се от входно антре,WC, мокро помещение, коридор, баня – WC, дневна с балкон, две спални и кухня с балкон. Прилежащи части: мазе №19/деветнадесет/ с площ 4.71/четири цяло и седемдесет и една стотни/кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: На същия етаж – 03592.503.1694.5.20, 03592.503.1694.5.3, под обекта: няма, над обекта: 03592.503.1694.5.22.

8.Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 20/двадесет/ с идентификатор 03592.503.1694.5.20/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на АГКК, административен адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470,общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. Малко Белово, ет.1, ап. 20, който самостоятелен обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 41.00/четиридесет и един/ кв.м., състоящ се  от входно антре, баня – WC, стая, кухня с балкон. Прилежащи части: мазе №20/деветнадесет/ с площ 3.45/три цяло четиридесет и пет стотни/кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: На същия етаж – 03592.503.1694.5.19, 03592.503.1694.5.21, под обекта: няма, над обекта: 03592.503.1694.5.23.

9.Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 21/двадесет и едно/ с идентификатор 03592.503.1694.5.21/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на АГКК, административен адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470,общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. Малко Белово, ет.1, ап. 21, който самостоятелен обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1694/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 67.00/шестдесет и седем/ кв.м., състоящ се от входно антре, баня – WC, стая, кухня с балкон. Прилежащи части: мазе №21/деветнадесет и едно/ с площ 4.32/четири цяло тридесет и две стотни/кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: На същия етаж – 03592.503.1694.5.20, под обекта: няма, над обекта: 03592.503.1694.5.24.

  1. 10. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 22/двадесет и две/ с идентификатор 03592.503.1694.5.22/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на АГКК, административен адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470,общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. Малко Белово, ет.2, ап. 22, който самостоятелен обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 503.1694/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 87.00/осемдесет и седем/ кв.м., състоящ се от входно антре,WC, мокро помещение, коридор, баня – WC, дневна с балкон, две спални и кухня с балкон. Прилежащи части: мазе №22/двадесет и две/ с площ 3.83/три цяло и осемдесет и три стотни/кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: На същия етаж – 03592.503.1694.5.23, 03592.503.1694.5.6, под обекта: 03592.503.1694.5.19, над обекта: 03592.503.1694.5.25.
  2. 11. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 23/двадесет и три/ с идентификатор 03592.503.1694.5.23/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на АГКК, административен адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470,общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. Малко Белово, ет.2, ап. 23, който самостоятелен обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 503.1694/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 41.00/четиридесет и един/ кв.м., състоящ се от входно антре, баня – WC, стая, кухня с балкон. Прилежащи части: мазе №23/деветнадесет/ с площ 3.15/три цяло четиридесет и петнадесет стотни/кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: На същия етаж – 03592.503.1694.5.22, 03592.503.1694.5.24, под обекта: 03592.503.1694.5.20, над обекта: 03592.503.1694.5.26.
  3. 12. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 24/двадесет и четири/ с идентификатор 03592.503.1694.5.24/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка две четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на АГКК, административен адрес на имота: гр. Белово, п.к. 4470,общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. Малко Белово, ет.2, ап. 24, който самостоятелен обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 503.1694/нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 67.00/шестдесет и седем/ кв.м., състоящ се от входно антре, баня – WC, стая, кухня с балкон. Прилежащи части: мазе №24/деветнадесет и едно/ с площ 5.96/пет цяло и деветдесет и шест стотни/кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: На същия етаж – 03592.503.1694.5.23, под обекта: 03592.503.1694.5.21, над обекта: 03592.503.1694.5.27.
  4. 13. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 31 /тридесет и един/ с идентификатор 03592.503.1694.5.31 /нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка три едно/ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 -34/20.05.2011Г. на Изп. директор на АГКК, изменение със Заповед 18-805-29-01-2018г. Адрес на имота: гр. Белово, кв. Малко Белово, сграда №5, ет. 5, ап. 31. Самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03.592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ 87 кв. м., състоящ се от входно антре, WC, мокро помещение, коридор, баня  - WC, дневна с балкон, две спални и кухня с балкон. Прилежащи части мазе №31 с площ от 7 кв. м. Ниво 1, стар идентификатор: няма .Съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж : 03592.503.1694.32, 03592..503.1694.5.15, под обекта:03592.503.1694.5.28, над обекта:03592.503.1694.5.34.

14.Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 32 /тридесет и две/ с идентификатор 03592.503.1694.5.32 /нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка три две/ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 -34/20.05.2011Г. на  Изп. директор на АГКК, изменение със Заповед 18-805-29-01-2018г. Адрес на имота: гр. Белово, кв. Малко Белово, сграда №5, ет. 5, ап. 32. Самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03.592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1.  Посочена в документа площ 41 кв. м., състоящ се от входно антре, WC,  баня, стая, кухня с балкон. Прилежащи части мазе №32 с площ от 3,41 кв. м. Ниво 1, стар идентификатор: няма. Съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж : 03592.503.1694.31, 03592..503.1694.5.33, под обекта: 03592.503.1694.5.29, над обекта:03592.503.1694.5.35.

  1. 15. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 33 /тридесет и три/ с идентификатор 03592.503.1694.5.33 /нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка три три/ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 -34/20.05.2011Г. на Изп. директор на АГКК, изменение със Заповед 18-805-29-01-2018г. Адрес на имота: гр. Белово, кв. Малко Белово, сграда №5, ет. 5, ап. 33. Самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03.592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ 67 кв. м., състоящ се от входно антре, баня, WC,  дневна с  балкон, спалня, кухня с балкон. Прилежащи части мазе №33 с площ от 4.66 кв. м. Ниво 1, стар идентификатор: няма. Съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж : 03592.503.1694.5.32, под обекта:03592.503.1694.5.30, под обекта:03592.503.1694.5.36.
  2. 16. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 34 /тридесет и четири/ с идентификатор 503.1694.5.34 /нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка три четири/ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 -34/20.05.2011Г. на Изп. директор на АГКК, изменение със Заповед 18-805-29-01-2018г. Адрес на имота: гр. Белово, кв. Малко Белово, сграда №5, ет. 6, ап. 34. Самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03.592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ 87 кв. м., състоящ се от  антре, WC, мокро помещение,коридор, баня - WC дневна с  балкон, две спални и  кухня с балкон. Прилежащи части мазе №34 с площ от 3.78 кв. м. Ниво 1, стар идентификатор: няма. Съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж : 03592.503.1694.5.35, 03592.503.1694.18, под обекта:03592.503.1694.5.31, под обекта: няма.
  3. 17. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 35 /тридесет и пет/ с идентификатор 03592.503.1694.5.35 /нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка три пет/ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 -34/20.05.2011Г. на Изп. директор на АГКК, изменение със Заповед 18-805-29-01-2018г. Адрес на имота: гр. Белово, кв. Малко Белово, сграда №5, ет. 6, ап. 35. Самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03.592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ 41 кв. м., състоящ се от входно антре, баня, WC,  дневна с  балкон, спалня, кухня с балкон. Прилежащи части мазе №35 с площ от 3.54 кв. м. Ниво 1, стар идентификатор: няма. Съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж : 03592.503.1694.5.34, 03592.1694.5.36, под обекта :03592.503.1694.5.32, под обекта:няма.
  4. 18. Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ 36 /тридесет и шест/ с идентификатор 03592.503.1694.5.36 /нула три пет девет две точка пет нула три точка едно шест девет четири точка пет точка три шест/ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 -34/20.05.2011Г. на Изп. директор на АГКК, изменение със Заповед 18-805-29-01-2018г. Адрес на имота: гр. Белово, кв. Малко Белово, сграда №5, ет. 6, ап. 36. Самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 03.592.503.1694. Предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ 67 кв. м., състоящ се от входно антре, баня-WC,  дневна с  балкон, спалня, кухня с балкон. Прилежащи части мазе №36 с площ от 3.78 кв. м. Ниво 1, стар идентификатор: няма.Съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж : 03592.503.1694.5.35, под обекта :03592.503.1694.5.33, под обекта:няма.

            Съгласно заключение на вещо лице: Сградата няма монтиран асансьор, няма врати, лисват ел.инсталации, прозорците имат само дървени каси, липсват крила. Компрометирана хидроизолация.

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0887548648
уебсайт
Публикувано на 12 август 2020 г. в 11:05 часа
Жилищна сграда
60.00 кв.м
20 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 21.08.2020 до 21.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.09.2020 15:00
Публикувано на 14 август 2020 г. в 09:35 часа
Жилищна сграда
12 934.00 кв.м
1 286 054.64 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ № 46
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 15:00
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 13:18 часа
Жилищна сграда
175.00 кв.м
31 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Брацигово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 11:00
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 16:33 часа
Жилищна сграда
1 416.00 кв.м
369 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велинград
Адрес
ул. Св. Климент Охридски
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 06.09.2020 до 06.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.10.2020 12:30