ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
1
ПЛОЩ
74.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
ул. „Христо Ботев” №59
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на продажбата са ½ /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 61813.759.155 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, сто петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот: гр.Разлог, п.к.2760, ул. „Христо Ботев”№59, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), площ: 464.00 кв.м. /четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/, номер по предходен план: 1550, квартал 74, парцел 17, при съседи на имота: 61813.759.156, 61813.750.405, 61813.759.154, 61813.759.157, 61813.759.158, а по документ за собственост представлява XVII, целият от 440 кв.м. /четиристотин и четиридесет квадратни метра/, планоснимачен № 1550 в квартал 74 по плана на гр.Разлог, при съседи: парцел –XVIII, улица, парцел XVI, ведно с изградения в него Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.759.155.1.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, сто петдесет и пет, точка, едно, точка, едно/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр.Разлог, п.к.2760, ул. „Христо Ботев”№59, вх.А, ет.1, ап.1, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №61813.759.155, при съседи на поземления имот: 61813.759.156, 61813.750.405, 61813.759.154, 61813.759.157, 61813.759.158 с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на  същия   етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 61813.759.155.1.2 с площ 74.00 кв.м /седемдесет и четири квадратни метра/, а по документ за собственост представлява първи етаж от жилищна сграда построена върху държавен парцел XVII /седемнадесети/, планоснимачен №1550 /хиляда петстотин и петдесети/ в квартал 74 /седемдесет и четвърти/ по плана на гр.Разлог със съответните общи части от сградата при съседи за парцела: улица, наследници на Петър Милушев, наследници на Михаил Макрев, Иван Кръжин.

Жилищната сграда е изградена през 1970 г. по системата на монолитното строителство. Състои се от два етажа. Предмет на проданта е първият от тях, които се състои от кухня с бокс и дневна, две спални, санитарно помещение. Настилката в стаите е от дюшеме, а в коридора – от ламинат. В санитарното помещение настилка и облицовка от гранитогрес. В кухнята е изпълнена минерална мазилка и масивен бар плот. Монтираната е алуминиева дограма с термомост. Бетонова стълба свързва жилищният етаж и сутерена, на която е изпълнена настилка от теракот. Покривът е от керемиди. Изпълнена външна мазилка, облицовка на цокъл от естествен камък.

Имотът е разположен в източната част на града, което представлява трета градска зона.

Достъпът до имота се осъществява по асфалтирана улица, част от уличната мрежа на града.

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.

Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 8 август 2020 г. в 10:00 часа
Етаж от къща
162.75 кв.м
50 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
ул. Бабуна 39
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 12:30
Публикувано на 8 август 2020 г. в 10:21 часа
Етаж от къща
76.00 кв.м
46 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
ул. „Екзарх Йосиф” 86
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 11:30
Публикувано на 18 август 2020 г. в 17:00 часа
Етаж от къща
90.00 кв.м
90 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Асен Итов" №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 11:30
Публикувано на 20 август 2020 г. в 12:36 часа
Етаж от къща
86.00 кв.м
32 405.83 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „ПРЕСИЯН“ № 11, вх. А, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00