ПЛОЩ
4 899.00 кв.м
Населено място
с. Цани Гинчево
Адрес
местност АДАМ ЙОЛДЮ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.06.2022 до 05.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.07.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. 1/2 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 78032.33.8 /седем, осем, нула, три, две, точка, три, три, точка, осем/, с площ 4899 /четири хиляди осемстотин деветдесет и девет/ кв. м, попадащ в земеделската територия на с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, м. АДАМ ЙОЛДЮ, категория 4, НТП - Нива, при съседи: 78032.33.206, 78032.33.5, 78032.33.7, 78032.35.64, по КККР одобрени със заповед № РД-18-375/29.05.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0894373204
уебсайт
Публикувано на 8 април 2022 г. в 13:39 часа
Земеделска земя
3 060.00 кв.м
3 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Енево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.06.2022 до 05.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.07.2022 09:00
Публикувано на 8 април 2022 г. в 13:41 часа
Земеделска земя
9 692.00 кв.м
11 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Енево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.06.2022 до 05.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.07.2022 09:00
Публикувано на 8 април 2022 г. в 13:43 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
3 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Енево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.06.2022 до 05.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.07.2022 09:00
Публикувано на 14 април 2022 г. в 11:34 часа
Земеделска земя
7 000.00 кв.м
4 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Могила
Адрес
местност ЕЛЕМЕТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 09:00