ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
3
ПЛОЩ
116.90 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ул. Панайот Хитов № 3, ет. 3, ап. 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 02.05.2022 до 02.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.06.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ №7 /седем/, находящ се на трети етаж в ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИНИ, ОФИСИ И КАФЕ БАР, в град Русе, община Русе, област Русе, по ул. Панайот Хитов №3 /три/, цялата с разгъната застроена площ от 2894.39 /две хиляди осемстотин деветдесет и четири цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., който апартамент е със застроена площ от 116.90 кв.м.
/сто и шестнадесет цяло и деветдесет стотни/, състоящ се от: предверие-коридор, дневна-трапезария, кухня, спалня, дрешник, баня, тоалетна, два балкона и склад, представляващ съгласно схема на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.98.1.7 /шест, три, четири, две, седем, точка, две, точка, девет, осем, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Русе, одобрени със заповед № РД-18-48/16.05.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес: ул. Панайот Хитов № 3 /три/, етаж 3 /три/, апартамент 7 /седем/, с предназначение: ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -63427.2.98.1.6, под обекта - 63427.2.98.1.3. 63427.2.98.1.2, 63427.2.98.1.4, над обекта - 63427.2.98.1.10. 63427.2.98.1.11, който обект попада в сграда № 1 със застроена площ 382 кв.м. /триста осемдесет и два квадратни метра/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.98 /шест, три, четири, две, седем, точка, две, точка, девет, осем/, заедно с 5.175 % /пет цяло сто седемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.58 кв.м. /девет квадратни метра и петдесет и осем квадратни дециметра/ и толкова - 5.175 % /пет цяло сто седемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построена сградата, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.98 /шест, три, четири, две, седем, точка, две, точка, девет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007 г. на ИД на АГКК, с административен адрес: гр. Русе, ул. Панайот Хитов № 3 /три/, с площ от 383 кв.м. /триста осемдесет и три квадратни метра/, с начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м./, със стар издентификатор: квартал 101, парцел Х-98, при съседи: 63427.2,70, 63427.2.89, 63427.2.99, 63427.2.101. Върху описания терен има учреден сервитут на преминаване в полза на поземлен имот с идентификатор 63427.2.99 съгласно договор за учредяване на право на преминаване от 02.04.2008 г. Заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 29 април 2022 г. в 10:00 часа
Многостаен апартамент
154.90 кв.м
232 904.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ул. Панайот Хитов № 3, ет. 3, ап. 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 02.05.2022 до 02.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.06.2022 09:00
Публикувано на 11 май 2022 г. в 10:55 часа
Многостаен апартамент
154.90 кв.м
263 514.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 291/2015г. - АПАРТАМЕНТ 6 в гр. Русе, ул. Панайот Хитов № 3, етаж 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 10:00