ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
6
ПЛОЩ
65.12 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Люлин
Адрес
гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок №416, вход „Е“, етаж 6, ап. №113
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 09.05.2022 до 09.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2022 09:00
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4361.132.3.15 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста шестдесет и едно, точка, сто тридесет и две, точка, три, точка, петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок №416 (четиристотин и шестнадесет), вход „Е“, етаж 6 (шест), ап. №113 (сто и тринадесет), който самостоятелен обект се намира в сграда №3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.132 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди тристра шестдесет и едно, точка, сто тридесет и две), с предназначение на сомостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 (едно), с площ от 65.12 кв.м. (шестдесет и пет цяло и дванадесет стотни квадратни метра), с прилежащи части: избено помещение №12 (дванадесет) и 0.653% (нула цяло шестстотин петдесет и три хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.4361.132.3.16 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста шестдесет и едно, точка, сто тридесет и две, точка, три, точка, шестнадесет), под обекта – 68134.4361.132.3.12 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста шестдесет и едно, точка, сто тридесет и две, точка, три, точка, дванадесет), над обекта – 68134.4361.132.3.18 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста шестдесет и едно, точка, сто тридесет и две, точка, три, точка, осемнадесет), стар идентификатор: няма, който самостоятелен обект в сградата, съгласно доказателствения документ за собственост, представлява: АПАРТАМЕНТ №113 (сто и тринадесет), находящ се в сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Люлин – 4 (четири)“, блок 416 (четиристотин и шестнадесет), вход „Е“, на VI (шести) етаж (стар адрес: ж.к. „Люлин“, ул. „410“ /четиристотин и десет/, блок 25-31 /двадесет и пет, тире, тридесет и едно/, вход „Е“), състоящо се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 65.12 кв.м. (шестдесет и пет цяло и дванадесет стотни квадратни метра), при съседи на жилището: стълбище, Георги Евгениев Христов, улица, Емка Василева Дрезгачева и Емил Ангелов Дрезгачев, заедно с припадащите се избено помещение №12 (дванадесет), без посочена площ в доказателствения документ за собственост, а съгласно удостоверение за данъчна оценка с площ от 2.00 кв.м. (два квадратни метра), при съседи на избеното помещение: коридор, Велин Димитров Георгиев, коридор, и заедно с 0.653% (нула цяло шестстотин петдесет и три хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

 

Стефан Христов Петров
РЕГ. № ЧСИ
921
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр.София, ул. "Калоян" № 6 (вход откъм ул. "Леге")
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 700 03; 02 9438375; 02 9622235
Публикувано на 19 април 2022 г. в 15:21 часа
Двустаен апартамент
42.10 кв.м
69 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. "Княз Дондуков Корсаков" № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 26.04.2022 до 26.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2022 11:00
Публикувано на 20 април 2022 г. в 13:37 часа
Двустаен апартамент
67.25 кв.м
45 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. „Дружба“, бл. 109, вх. Г, ет. 6, ап. 16
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 26.04.2022 до 26.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2022 10:00
Публикувано на 20 април 2022 г. в 14:57 часа
Двустаен апартамент
66.20 кв.м
143 928.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 26.04.2022 до 26.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2022 09:00
Публикувано на 29 април 2022 г. в 12:49 часа
Двустаен апартамент
89.76 кв.м
133 848.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
блок 241, вт. 11, ап. 58
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 03.05.2022 до 03.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2022 09:00