ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
154.90 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 291/2015г. - АПАРТАМЕНТ 6 в гр. Русе, ул. Панайот Хитов № 3, етаж 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

6367 / 09.05.2022

Изпълнително дело №: 20158330400291

 

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 30.05.2022 г. до 30.06.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА КУТИНЧЕВА, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя а именно:

 

       АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се на трети етаж в ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИНИ, ОФИСИ и КАФЕ БАР в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Панайот Хитов № 3 /три/, цялата с разгъната застроена площ от 2894.39 кв.м. /две хиляди осемстотин деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и девет квадратни дециметра/, който апартамент е със застроена площ от 154.90 кв.м. /сто и петдесет квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, състоящ се от: предверие – коридор, дневна-трапезария-кухня, три спални, дрешник, баня-тоалетна, склад, балкон и тераса, представляващ съгласно схема на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.98.1.6 /шест три четири две седем точка две точка девет осем точка едно точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. На ИД на АК, с адрес ул. Панайот Хитов № 3 /три/, етаж 3 /три/, апартамент 6 /шест/, с предназначение: ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.98.1.7 и 63427.2.98.1.5; под обекта – 63427.2.98.1.3, 63427.2.98.1.2; над обекта – 63427.2.98.1.10, 63427.2.98.1.9, който обект попада в сграда № 1 /едно/, със застроена площ 382 кв.м. /триста осемдесет и два квадратни метра/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.98 /шест три четири две седем точка две точка девет осем/, заедно с 6.594 % /шест цяло петстотин деветдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.21 кв.м. /дванадесет квадратни метра и двадесет и един квадратни дециметра/ и толкова - 6.594 % /шест цяло петстотин деветдесет и четири хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, ведно с приобщения към него САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.98.1.21 /шест три четири две седем точка две точка девет осем точка едно точка две едно/, КЪМ МОМЕНТА НА ПРИДОБИВАНЕ, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. На ИД на АК, с адрес ул. Панайот Хитов № 3 /три/, етаж 3 /три/, обект 1 /едно/, с предназначение: ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а съгласно архитектурен проект, представляващ ОТКРИТА ТЕРАСА, с площ от 38.58. кв.м. /тридесет и осем квадратни метра и петдесет и осем квадратни дециметра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.98.1.5; под обекта – 63427.2.98.1.3, 63427.2.98.1.4; над обекта – няма, който обект попада в сграда № 1 /едно/, със застроена площ 382 кв.м. /триста осемдесет и два квадратни метра/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.98 /шест три четири две седем точка две точка девет осем/, заедно с 3.704 % /три цяло седемстотин и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.32 кв.м. /шест квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра/ и толкова - 3.704 % /три цяло седемстотин и четири хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 263 514.00 лв.

Тежести върху имота и учредени вещни права:

  1. Учредена Договорна ипотека в полза на ОББ АД, в качеството им на правоприемник на СИБАНК ЕАД - по отношение на СОС 63427.2.98.1.6 и СОС 63427.2.98.1.7, вписана по партида на предходни собственици МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА и ЕТ МАГИК МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА под Акт № 63, том 4, дв.вх.рег.№ 18435/20.12.2013 г. в Имотния регистър

  2. с Договор за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА и като ЕТ МАГИК МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА прехвърля възмездно на МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА КУТИНЧЕВА имотите, като МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА и като ЕТ МАГИК МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА, запазва правото си на пожизнено ползване, вписан под Акт № 73, том 34, дв.вх.рег.№ 13081/13.10.2014 г. в Имотния регистър

  3. вписана Искова молба от РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за обявяване на недействителен Договора за прехвърляне от 13.10.2014 г., под Акт № 286, том 7, дв.вх.рег.№ 13013/09.10.2019 г. в Имотния регистър

  4. вписано Решение на Окръжен съд – Русе № 296/31.07.2020 г. под Акт № 38, том 3, дв.вх.рег.№ 2684/14.03.2022 г. в Имотния регистър, с което се обявява за недействителен спрямо РББ ЕАД, Договора за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане от 13.10.2014г.

  5. Вписана възбрана в полза на взискателя РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 30.06.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 01.07.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт