ПЛОЩ
14.75 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 291/2015г. - ПАРКОМЯСТО 1 в гр. Русе, ул. Панайот Хитов № 3, етаж -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

6371 / 09.05.2022

Изпълнително дело №: 20158330400291

        Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 30.05.2022 г. до 30.06.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА КУТИНЧЕВА, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

     ПАРКОМЯСТО № 1 /едно/, находящо се в подземния етаж /сутерена/ в ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИНИ, ОФИСИ и КАФЕ БАР в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Панайот Хитов № 3 /три/, цялата с разгъната застроена площ от 2894.39 кв.м. /две хиляди осемстотин деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и девет квадратни дециметра/, което паркомясто е със застроена площ от 14.75 кв.м. /четиринадесет квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра/, при граници: терен, паркомясто № 2, стълбищна клетка, маневрена площадка, представляващ съгласно схема на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.98.1.28 /шест три четири две седем точка две точка девет осем точка едно точка две осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. На ИД на АК, с адрес ул. Панайот Хитов № 3 /три/, етаж -1 /минус едно/, гараж 1 /едно/, с предназначение: ГАРАЖ В СГРАДА, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.98.1.29; под обекта – няма; над обекта – 63427.2.98.1.20, 63427.2.98.1.18, който обект попада в сграда № 1 /едно/, със застроена площ 382 кв.м. /триста осемдесет и два квадратни метра/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.98 /шест три четири две седем точка две точка девет осем/, заедно с 0.616 % /нула цяло шестстотин и шестнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 1.14 кв.м. /един квадратен метър и четиринадесет квадратни дециметра/ и толкова - 0.616 % /нула цяло шестстотин и шестнадесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 14 240.00 лв.Тежести върху имота и учредени вещни права:

 

  1. с Договор за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА и като ЕТ МАГИК МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА прехвърля възмездно на МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА КУТИНЧЕВА имотите, като МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА и като ЕТ МАГИК МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА, запазва правото си на пожизнено ползване, вписан под Акт № 73, том 34, дв.вх.рег.№ 13081/13.10.2014 г. в Имотния регистър

  2. вписана Искова молба от РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за обявяване на недействителен Договора за прехвърляне от 13.10.2014 г., под Акт № 286, том 7, дв.вх.рег.№ 13013/09.10.2019 г. в Имотния регистър

  3. вписано Решение на Окръжен съд – Русе № 296/31.07.2020 г. под Акт № 38, том 3, дв.вх.рег.№ 2684/14.03.2022 г. в Имотния регистър, с което се обявява за недействителен спрямо РББ ЕАД, Договора за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане от 13.10.2014г.

  4. Вписана възбрана в полза на взискателя РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 30.06.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 01.07.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 11 май 2022 г. в 11:04 часа
Паркомясто
14.70 кв.м
14 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 291/2015г. - ПАРКОМЯСТО 2 в гр. Русе, ул. Панайот Хитов № 3, етаж -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 10:00