ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
75.00 кв.м
Населено място
гр. Ветово
Адрес
гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Евтим Арсов“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Частен съдебен изпълнител

ВАСИЛ НИКОЛОВ рег. № 914

РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

О Б Я В Л Е Н И Е

                Подписаният ВАСИЛ НИКОЛОВ – ЧСИ, рег.  № 914, с район на действие Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, по изпълнително дело 20219140401077, ще се проведе нова публична продан на следния недвижим имот собственост на ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ, с начало на проданта от 30.05.2022 г. и край на проданта до 30.06.2022 г.:

 

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо урегулиран поземлен имот I-1422 /едно римско, тире, хиляда четиристотин двадесет и две арабско/, с площ  от 770 кв.м. /седемстотин и седемдесет квадратни метра/ в квартал 113 /сто и тринадесет/, по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Евтим Арсов“ № 3/три/, заедно със същите ид. ч. от построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, с направени подобрения, огради и насадени трайни насаждения при граници за целия имот: поземлен имот XVIII-1423, поземлен имот II-1423  и от две страни улица.

 

 

Начална цена, от която ще започне публичната продан на недвижимия имот: 7 910.64 лв.

 

 

 

Тежести: Възбрани вписани в полза на първоначалния взискател.

 

Оглед по настоящата продан: всеки четвъртък от 10.00 до 11.00 в периода на публичната продан.

                Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Любомир Пипков" № 2, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Задатъкът в размер на 10% върху обявената начална цена, се внася по сметката на Частния Съдебен изпълнител. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

                Банкова сметка за внасяне на задатък - "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"-АД:

IBAN: BG91 CECB 9790 50C6 4372 00.

                Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден: 01.07.2022 г., след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

 

 

 

 

 

 

12.05.2022 г.                                                                    ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. РУСЕ                                                                                                                                                       /ВАСИЛ НИКОЛОВ/

Васил Петров Николов
РЕГ. № ЧСИ
914
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Любомир Пипков" № 2, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 592096
Мобилен телефон
0894650625
уебсайт
Публикувано на 4 май 2022 г. в 10:54 часа
Къща
925.00 кв.м
3 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лом Черковна
Адрес
ул. Васил Левски № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 09:00
Публикувано на 20 май 2022 г. в 10:30 часа
Къща
60.00 кв.м
50 272.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00