ПЛОЩ
85 968.00 кв.м
Населено място
с. Севар
Адрес
с.Севар
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65886.386.269 / шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест, точка, триста осемдесет и шест, точка, двеста шестдесет и девет / по данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-428/19.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 85968 кв.м. / осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска и начин на трайно ползване: Широколистна гора, от които: 1/попадащи в отдел/подотдел: 130/в, с площ 7032 кв.м. и с вид на гората: Нискостъблени, 2/ попадащи в отдел/подотдел: 130/5, с площ 78936 кв.м. и с вид на гората: Нискостъблени, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000269, при съседи на поземления имот: 65886.386.270, 65886.386.268, 65886.408.1, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

с начална цена: 19,080.00 лв. (деветнадесет хиляди и осемдесет лева)

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 12 май 2022 г. в 11:30 часа
Земеделски имот
220 856.00 кв.м
51 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Севар
Адрес
с.Севар
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 13:30
Публикувано на 30 май 2022 г. в 11:19 часа
Земеделски имот
35 046.00 кв.м
285 602.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пороище
Адрес
Пороище, местност Боаза
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 13:30
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 16:56 часа
Земеделски имот
35 046.00 кв.м
314 565.12 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пороище
Адрес
с.Пороище, местност БОАЗА,
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 01.07.2022 до 01.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2022 10:30
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 17:25 часа
Земеделски имот
716.00 кв.м
12 672.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
град Разград местност Изгрев
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 01.07.2022 до 01.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2022 10:00