ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
4 800.00 кв.м
Населено място
с. Мортагоново
Адрес
село Мортагоново ул Първи май № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4800 кв.м. /четири хиляди и осемстотин квадратни метра/, който по одобрения със Заповед № 1117/2017г. план на с. Мортагоново, община Разград, област Разград, съставлява имот 1000 /хиляда/, за който е отреден УПИ XVII /седемнадесет римско/ в квартал 75 /седемдесет и пет/, с административен адрес на имота: село Мортагоново ул Първи май № 1 /едно/, при граници на поземления имот: улица, улица, УПИ XVI, XVIII и XIX-992, заедно с построената в него СГРАДА ЗА ТЕЛЧАРНИК със застроена площ 686.50 кв.м. /шестстотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и застроен обем 3589.80 куб. м. /три хиляди петстотин осемдесет и девет цяло и осемдесет стотни кубични метра/, представляваща едноетажна масивна сграда с носеща стоманобетонна конструкция от греди, колони и стоманобетонови ферми, ведно със всички подобрения и приращения в имота съгласно чл. 92 от Закона за собствеността.

 

с нова начална цена: 79,315.20 лв.,

от които 66,096.00 лв. - данъчна основа и 13,219.20 лв. ДДС;

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 16 юни 2022 г. в 13:28 часа
Производствен имот
3 308.00 кв.м
196 632.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Поровец
Адрес
ул.Опълченска № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 09:00