ПЛОЩ
2 420.00 кв.м
Населено място
с. Ясеновец
Адрес
с. Ясеновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО – незастроено, находящо се в село Ясеновец, община Разград, област Разград, на улица Трети март № 21 /двадесет и едно/, цялото с площ от 2420 кв.м. /две хиляди четиристотин и двадесет квадратни метра/, съставляващо имот с планоснимачен № 992 /деветстотин деветдесет и две/ в квартал 49 /четиридесет и девет/ по плана на село Ясеновец, одобрен със Заповед № 3053/2011 година на Кмета на Община Разград, за което е отреден парцел XI-992 /единадесет римско тире деветстотин деветдесет и две арабско/ - за жилищни нужди, при граници на имота: от три страни улици и имот с планоснимачен № 678.

с нова начална цена: 7,600.00 лв.

 

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 09:14 часа
Парцел
1 010.00 кв.м
1 260.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул.Братя Миладинови № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 13:30
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 10:31 часа
Парцел
960.00 кв.м
1 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул.Братя Миладинови № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 13:30