ПЛОЩ
1 400.00 кв.м
Населено място
с. Полско Косово
Адрес
ИД 714/2020г. - село Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 6501 / 11.05.2022

Изпълнително дело №: 20208330400714

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 29.05.2022 г. до 29.06.2022 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА и СТЕФАН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, а именно:

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-38 /десет римско тире тридесет и осем арабско/ в квартал 8 /осем/, по регулационния план на село Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе с площ от 1400 кв.м. /хиляда и четиристотин квадратни метра/ с адрес: ул. Девети септември № 14 /четиринадесет/, заедно с построените в него КЪЩА с РЗП 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/ и САЙВАНТ със застроена площ от 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, УПИ XI – 39; УПИ VII – 35 и УПИ IX – 37, а съгласно кадастрална карта, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57368.501.38 /пет седем три шест осем точка пет нула едно точка три осем/, находящ се в с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, ул. Девети септември № 14 /четиринадесет/, с площ 1363 кв.м. /хиляда триста шестдесет и три квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: УРБАНИЗИРАНА; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до десет метра/; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 38, кв. 8, парцел Х; ведно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор 57368.501.38.1 /пет седем три шест осем точка пет нула едно точка три осем точка едно/, застроена площ 61 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 57368.501.38.2 /пет седем три шест осем точка пет нула едно точка три осем точка две/, застроена площ 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; Съседи на поземления имот: 57368.501.985, 57368.501.39, 57368.501.37, 57368.501.35

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 640.00 лв.вписани Възбрани в полза на: ТД НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ, КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД-цедирало вземането си на С.Г. ГРУП ЕАД и ОКРЪЖЕН СЪД РУСЕ

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.06.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 30.06.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 24 май 2022 г. в 13:31 часа
Парцел с къща
1 038.00 кв.м
6 430.73 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Косово
Адрес
с. ПОЛСКО КОСОВО, общ. БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 09:00
Публикувано на 25 май 2022 г. в 09:38 часа
Парцел с къща
922.00 кв.м
3 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пиргово
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 07.06.2022 до 07.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2022 09:00
Публикувано на 25 май 2022 г. в 09:59 часа
Парцел с къща
489.00 кв.м
3 456.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
местност Капаклийка
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 07.06.2022 до 07.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2022 09:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 10:49 часа
Парцел с къща
1 650.00 кв.м
20 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Смирненски
Адрес
ИД 1042/2018г. - с. Смирненски, ул. Цар Освободител 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 10:00