ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Етаж
2
ПЛОЩ
25.19 кв.м
Населено място
гр. Хасково
Адрес
ул. Стефан Караджа № 12-14, ет. 2. обект 11
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 20.05.2022 до 20.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77195.724.69.6.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и четири точка шестдесет и девет точка шест точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–63/05.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, с адрес на имота: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. Стефан Караджа № 12-14 /дванадесет тире четиринадесет/, ет.2 /две/, обект 11 /единадесет/, площ: 25.19 кв.м. / двадесет и пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.724.69 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и четири точка шестдесет и девет/, с трайно предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1 /едно/, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.724.69.6.25, 77195.724.69.6.4, под обекта: 77195.724.69.6.20, 77195.724.69.6.19, над обекта: 77195.724.69.6.26, ведно със съотв.ид.ч. от ОЧС и ОПС.

Николета Маринова Кавакова
РЕГ. № ЧСИ
929
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 620506
Мобилен телефон
0894746460
Публикувано на 17 май 2022 г. в 10:42 часа
Други
230.00 кв.м
3 938.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Върбово
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 22.05.2022 до 22.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.06.2022 11:00
Публикувано на 18 май 2022 г. в 17:32 часа
Други
315.00 кв.м
23 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Славяново
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 09:00