ПЛОЩ
8 528.00 кв.м
Населено място
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2022 до 27.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2022 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

поземлен имот находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. "Дунав", местност "Промишлена зона", с идентификатор №02508.55.7 (нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-844/12.04.2005г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ от 8528кв.м. (осем хиляди петстотин двадесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За стопански двор, при граници и съседи: №02508.545.108, №02508.55.27, №02508.55.206, №02508.55.6, №02508.545.22, №02508.545.21 
 Описание: Недвижимият имот се намира на 110 м. от кръговото кръстовище на входа на гр. Балчик с лице към ул. „Дунав“. В района са изградени промишлени, складови и търговски обекти. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №166, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2042/08.09.2020г.; Подновяване  на договорна ипотека №217, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№08.07.2020г., Възбрана №36, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№230/06.02.2020г.; Възбрана №228, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2596/21.10.2019г.; Възбрана №35, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№317/25.02.2019г.; Възбрана №32, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№243/13.02.2018г.; Възбрана №10, книга възбрани, том 2, дв.вх.рег.№3133/10.11.2011г.; Възбрана №160, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1563/03.06.2011г.; Възбрана №79, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№779/18.03.2011г.; Възбрана №70, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№674/08.03.2011г.  

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 22 март 2022 г. в 11:21 часа
Парцел
715.00 кв.м
4 950.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 09.05.2022 до 09.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2022 09:00
Публикувано на 24 март 2022 г. в 09:06 часа
Парцел
1 188.00 кв.м
4 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 26.04.2022 до 26.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2022 10:00
Публикувано на 12 април 2022 г. в 09:56 часа
Парцел
450.00 кв.м
10 022.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тервел
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.04.2022 до 27.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2022 10:00
Публикувано на 12 април 2022 г. в 09:59 часа
Парцел
450.00 кв.м
10 022.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тервел
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.04.2022 до 27.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2022 00:00