ПЛОЩ
2 340.00 кв.м
Населено място
гр. Раднево
Адрес
град Раднево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1 808/2 340 кв.м. ид. ч. /хиляда осемстотин и осем от две хиляди и триста и четиридесет квадратни идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2 340 кв.м. /две хиляди триста и четиридесет квадратни метра/, находящ се в град Раднево, област Стара Загора с трайно предназначение „урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс” с идентификатор  61460.502.98 /шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и две, точка, деветдесет и осем/ по кадастралната карта на града със стар идентификатор № 1514 /хиляда петстотин и четиринадесет/, при съседи: поземлен имот с идентификатор № 61460.502.101 – ниско застрояване /до 10 м./, поземлен имот с идентификатор № 61460.502.99 – незастроен имот за жилищни нужди, поземлен имот с идентификатор № 61460.502.518 – за второстепенна улица, поземлен имот с идентификатор № 61460.502.516 – за второстепенна улица и поземлен имот № 61460.502.501 – за първостепенна улица, заедно с построените в него сгради:

СГРАДА с идентификатор 61460.502.98.2 /шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и две, точка, деветдесет и осем, точка, две/ със застроена площ от 215 кв.м. /двеста и петнадесет квадратни метра/ на един етаж с предназначение „друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”;

СГРАДА с идентификатор 61460.502.98.3 /шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и две, деветдесет и осем, точка, три/ със застроена площ от 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, на един етаж с преназначение „друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

СГРАДА с идентификатор 61460.502.98.4 /шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и две, точка, деветдесет и осем, точка, четири/ със застроена площ от 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, на два етажа с предназначение “друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда” и

СГРАДА  с идентификатор 61460.502.98.5 /шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и две, точка, деветдесет и осем, точка, пет/, със застроена площ от 122 кв.м. /сто двадесет и два квадратни метра/, на един етаж с предназначение „друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”.

По устройствения план на града описаният имот представлява УПИ XIV – 1514, 1492, 845 /четиринадесети за хиляда петстотин и четиринадесет, хиляда четиристотин деветдесет и две, осемстотин четиридесет и пет/, в квартал 37 /тридесет и седем/, ведно с построените в него сгради - МАСИВНА СГРАДА и ПРИСТРОЙКИ КЪМ НЕЯ със застроена площ от 531,80 кв.м. /петстотин тридесет и едно цяло и осемдесет стотни квадратни метра/.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 8 април 2022 г. в 10:48 часа
Други
190.00 кв.м
21 568.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тулово
Адрес
село Тулово, община Мъглиж
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2022 до 20.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2022 10:00