ПЛОЩ
4 154.00 кв.м
Населено място
с. Зайчино ореше
Адрес
ул.Чавдар №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор № 30274.501.88 (три, нула, две, седем, четири точка пет, нула, едно точка осем, осем), с площ 4 154,00 (четири хиляди сто петдесет и четири) квадратни метра, попадащ в урбанизираната територия на село Зайчино ореше, община Нови пазар, област Шумен на ул. „Чавдар“ № 2 (две), с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, при съдеди: поземлен имот с идентификатор № 30274.501.78, поземлен имот с идентификатор № 30274.501.89, поземлен имот с идентификатор № 30274.501.87, поземлен имот с идентификатор № 30274.501.85, описан по КККР, одобрени със заповед № РД - 18 - 97/06.12.2021 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, а по плна на село Зайчино ореше, община Нови пазар, област Шумен недвижимия имот представлява сбор от два УПИ, а именно:

  1. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с включващо се собствено место от 2 100,00 (две хиляди и сто) квадратни метра с направените в същото подобрения и насадени насаждения, находящо се в село Зайчино ореше, община Нови пазар, област Шумен на ул. „Хан Аспарух“ № 14 (четиринадесет), образуващо УПИ IX - 63 (девети за шестдесет и три) в квартал 8 (осми), при съответните граници: от две страни - улици, УПИ XI - 63 и УПИ VIII - 64;
  2. ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО с включващо се собствено место от 1 450,00 (хиляда четиристотин и петдесет) квадратни метра находящо се в село Зайчино ореше, община Нови пазар, област Шумен на ул. „Чавдар“ № 2 (две), за което по плана на същото село е отреден УПИ XI - 63 (единадесети за шестдесет и три) от квартал 8 (осем), при съответните граници: улица, УПИ IX - 63, УПИ VIII - 64 и УПИ X - 71, ЗАЕДНО със КЪЩА - ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 20,00 (двадесет) квадратни метра, САЙВАНТ - НАВЕС с ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 66,00 (шестдесет и шест) квадратни метра и описани по документ за собственост - нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 178, том 4, рег. № 4117 от 28.10.2020 г. на Петър Абаджиев - Нотариус с район на действие: районен съд - гр. Нови пазар, вписан в регистъра на НК под № 346 и вписан под акт № 78, том 10, дв. вх. рег. 2801 от 28.10.2020 г. на СВ - Нови пазар.
Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0894373204
уебсайт
Публикувано на 19 април 2022 г. в 12:14 часа
Парцел
1 701.00 кв.м
19 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кюлевча
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 09:00
Публикувано на 19 април 2022 г. в 12:16 часа
Парцел
1 670.00 кв.м
18 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кюлевча
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 09:00
Публикувано на 2 юни 2022 г. в 15:24 часа
Парцел
1 125.00 кв.м
1 735.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Избул
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 05.06.2022 до 05.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.07.2022 10:00
Публикувано на 3 юни 2022 г. в 11:17 часа
Парцел
991.00 кв.м
5 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
Адрес
местност ПОД МАНАСТИРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 23.07.2022 до 23.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2022 09:00