ПЛОЩ
531.00 кв.м
Населено място
гр. Симеоновград
Адрес
УЛ. БАРОН ХИРШ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 11:10
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-2376 /римско четири тире арабско две хиляди триста седемдесет и шест/, застроен и незастроен, с площ от 531 кв.м. /петстотин тридесет и един квадратни метра/, в квартал 44 /четиридесет и четвърти/ по ПУП на град Симеоновград, одобрен със заповед  368/89 година, ведно с построената в него ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с мазета, построени съгласно одобрен на 13.07.1994г. архитектурен проект, Разрешение за строеж № 84 от 05.09.1994г. и Протокол за дадена строителна линия и ниво № 41 от 18.08.1994г., при граници: от две страни улици, собствен УПИ III-2376, адрес на имота гр. Симеоновград, ул. „Барон Хирш“ № 1; В имота има триетажна еднофамилна къща, на груб строеж, с дървена дограма и изпочупени частична стъкла. Покривът на сградата се нуждае от ремонт;

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 14 960 /четиринадесет хиляди деветстотин и шестдесет/ лева

 Тежести за имотите: Договорна ипотека, учредена в полза на “Банка ДСК“ ЕАД. Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов, рег. № 875 в полза на взискателя.

Всички желаещи да преглеждат обявеният за продан недвижим имот, могат да сторят това всеки ден от понеделник до петък от 08.30 ч. до 17.00 ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе по местонахождение на имота. Управител на имота Желю Митев Желев, тел. 0884 479 839

 Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл. 489 ал. 2 от ГПК Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG 29 STSA 9300 0014 3707 97, BIC: STSABGSF в „БАНКА ДСК” АД, по изп. дело № 20188750400526, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.

Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.

В случай че предложената цена е равна или надвишава левовата равностойност на 15 000 евро /29 337.45 лв./, обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП.

Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - Харманли, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 30.06.2022г. в 11:10ч. в сградата на Районен съд – Харманли. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Захари Георгиев Запрянов
РЕГ. № ЧСИ
875
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул."Преслав" № 28, ет.4, офис 28
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626444
Мобилен телефон
0885248298
Публикувано на 25 май 2022 г. в 09:39 часа
Парцел с къща
400.00 кв.м
6 933.37 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Узунджово
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 10:20
Публикувано на 31 май 2022 г. в 10:05 часа
Парцел с къща
2 420.00 кв.м
48 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сираково
Адрес
УЛ. ДВАНАДЕСЕТА 32
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 04.06.2022 до 04.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2022 11:30
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 13:57 часа
Парцел с къща
2 200.00 кв.м
3 864.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Върбица
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 12.06.2022 до 12.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2022 11:30
Публикувано на 9 юни 2022 г. в 10:37 часа
Парцел с къща
483.00 кв.м
11 184.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Симеоновград
Адрес
УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 21.06.2022 до 21.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2022 11:00