ПЛОЩ
5 000.00 кв.м
Населено място
гр. Харманли
Адрес
местност БЪЛГАРСКИЯ КЪР
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.8.335 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка осем точка триста тридесет и пет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-9/23.03.2006г. на ИД на АК гр. София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма изменение, с адрес: гр. Харманли, п.к. 6450, местност „Българския Кър“, с площ 5000 кв.м. /пет хиляди квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За хранително - вкусовата промишленост; Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000529 /нула нула нула петстотин двадесет и девет/, при съседи: идентификатори №№ 77181.8.17, 77181.8.336, 77181.8.338, 77181.8.337, 77181.8.14. При извършване на описа се установи, че имота се намира в северозападната част на гр. Харманли. Представлява поземлен имот с частично застрояване, като сградите не са предмет на изпълнение. Имотът е ограден с телена мрежа и ограничен достъп. Без подобрения – бетонна площадка и др. няма.

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 28 480.00 /двадесет и осем хиляди четиристотин и осемдесет/ лева.

Тежести за имота: Вписана възбрана в полза на НАП. Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов, рег. № 875 в полза на взискателя

Всички желаещи да преглеждат обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това от понеделник до петък от 09.00 ч. до 17.00 ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе при управителя на имота: Гинка Гогова Димитрова, гр. Харманли, ул.“Бенковски“ № 45, тел. За контакт 0899195858 /Николай Гогов/

Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл. 489 ал. 2 от ГПК Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG90СЕСВ 9790 5071 9657 00, BIC: CECBBGSF в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, по изп.дело № 20168750401910, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.

Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.

В случай че предложената цена е равна или надвишава левовата равностойност на 15 000 евро /29 337.45 лв./, обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП.

Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Харманли, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 30.06.2022г. в 11:00ч. в сградата на Районен съд – Харманли. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Захари Георгиев Запрянов
РЕГ. № ЧСИ
875
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул."Преслав" № 28, ет.4, офис 28
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626444
Мобилен телефон
0885248298
Публикувано на 30 май 2022 г. в 15:11 часа
Парцел
6 193.00 кв.м
8 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бял кладенец
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 04.06.2022 до 04.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2022 11:00
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 13:48 часа
Парцел
755.00 кв.м
4 618.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голямо Асеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 12.06.2022 до 12.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2022 11:10
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 13:50 часа
Парцел
1 050.00 кв.м
6 257.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голямо Асеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 12.06.2022 до 12.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2022 11:15
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 13:52 часа
Парцел
1 200.00 кв.м
7 151.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голямо Асеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 12.06.2022 до 12.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2022 11:20