ПЛОЩ
17 317.00 кв.м
Населено място
с. Голям Дервент
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 17,317 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ФРАНСЪЗОВА ЧЕШМА”, съставляваща имот № 063011, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 15730.63.11,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 01.08.2022 г.-до 01.09.2022г.  ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело 20158780401177, в сградата на РС- Елхово, като на 02.09.2022 г.  в 14.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел  удовлетворяване вземането на Михайл Христов Чобанов, а именно:

  1. ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДЕРИЦА, с площ от 11.901 дка., девета категория, съставляваща имот 022078, при съседи: 022077;000131; 022080, 000125, 000322; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4248лв. /четири хиляди двеста четиридесет и осем лева /
  2. ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.770 дка., девета категория, съставляваща имот 022088, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 12530.22.88, при съседи: 022089; 022086; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 274 лв. /двеста седемдесет и четири лева /
  3. ЛОЗЕ в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.530 дка., девета категория, съставляваща имот 022086, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 12530.22.86, при съседи: 022088; 022089; 022085; 022087; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 152 лв. /сто петдесет и два лева /
  4. Поземлен имот с идентификатор 43116.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лалково, община Елхово, с адрес: с.Лалково, местността „МАЙСТОРОВИ НИВИ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 19499 кв.м., номер по предходен план: 030029, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43116.30.30, 43116.30.281, 43116.30.455; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 7229 лв. /седем хиляди двеста двадесет и девет лева /
  5. ЛОЗЕ в земл. на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ДЕБЕЛА КОРИЯ, с площ от 0.650 дка., девета категория, съставляваща имот 011015, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 15730.11.15, при съседи: 011016; 011014; 049003; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/
  6. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 17,317 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ФРАНСЪЗОВА ЧЕШМА”, съставляваща имот № 063011, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 15730.63.11, девета категория, при граници: имоти №№ 063004; 000276; 063010; 063005; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4617 лв. /четири хиляди шестстотин и седемдесет лева /.
  7. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 7,998 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ЛОЗЯТА”, съставляваща имот № 065018, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 15730.65.18, девета категория, при граници: имоти №№ 065016, 065015; 065019; 065020; 065023; 065024; 000043; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2 160 лв. /две хиляди сто и шестдесет лева /.

 

Имотите са собственост на „БАЙ ЛАНД” ЕООД, наложена е възбрана в полза на взискателя.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, дата и час на публичната продан, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

 Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-01.09.2022г.   -17,00ч.

 

Гр.Ямбол, 14.06.2021г.      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:34 часа
Земеделска земя
11 901.00 кв.м
4 248.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДЕРИЦА, с площ от 11.901 дка., девета категория, съставляваща имот 022078
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:46 часа
Земеделска земя
770.00 кв.м
274.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.770 дка., девета категория, съставляваща имот 022088, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 12530.22.88, при съседи: 022089; 022
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:47 часа
Земеделска земя
530.00 кв.м
152.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ЛОЗЕ в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.530 дка., девета категория, съставляваща имот 022086, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 12530.22.86,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:49 часа
Земеделска земя
19 499.00 кв.м
7 229.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 43116.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лалково, община Елхово, с адрес: с.Лалково, местността „МАЙСТОРОВИ НИВИ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 19499 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00