ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
645.00 кв.м
Населено място
с. Сухаче
Район
с. Сухаче, ул. Вешка Данова №34
Адрес
с. Сухаче, ул. Вешка Данова №34
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20219060400019

Протокол №: 151 / 15.06.2022 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.07.2022 г. до 11.08.2022г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Червен бряг - Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на ЙОРДАН РАЙЧЕВ ЦЕКОВ по и.д. № 20219060400019, за удоволетворяване на вземането на БАНКА ДСК ЕАД, а именно:

поземлен имот с площ от 590 кв.м. / петстотин и деветдесет кв.м./ към които се придават 55 кв.м. / петдесет и пет кв.м./ или всичко урегулирано от 645 кв.м. / шестстотин четиридесет и пет кв.м./, находящ се в с. Сухаче, ул. Вешка Данова №34, отразен по представена Скица № 193 /22.08.2017 г., съставляващ парцел IX-409 /девет- четиристотин и девет /, в стр. кв. 2 / две/ по плана на селото, утвърден със Заповед №408/ 1986 г., като процедурите по прилагане на плана не са проведени, заедно с построената в него ЖИЛИЩНА СГАРАДА, при граници на целият имот: улица, п. Х-408, улица, п.VIII-410.

при НАЧАЛНА ЦЕНА - 15 360.00 лв. /петнадесет хиляди триста и шестдесет лева/

Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:

Договорна ипотека с дв.вх.рег.№ 2114/ 05.10.2017 г., вх.рег.№2118/ 05.10.2017 г., акт том 1, акт номер 22/ 2017 г. учредена в полза на кредитора „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД; възбрана с дв.вх.рег.№ 161/ 03.02.2021 г., вх.рег. №161/ 03.02.2021 г., акт том 1, акт номер 5/ 2021 г. в полза на кредитора „БАНКА ДСК“ АД; възбрана с дв.вх.рег.№ 970/ 14.06.2021 г., вх.рег. №972/ 14.06.2021 г., акт том 1, акт номер 31/ 2021 г. в полза на кредитора „БАНКА ДСК“ АД; възбрана с дв.вх.рег. № 1263/ 20.07.2021 г., вх.рег. №1265/ 20.07.2021 г., акт том 1, акт номер 34/ 2021 г. в полза на кредитора „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов, рег. №906 всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това след предварителна уговорка на тел. 064/ 977826.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20219060400019 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Червен бряг, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 12.08.2022 г. в 10:30 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Червен бряг, в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 13:59 часа
Къща с парцел
1 070.00 кв.м
6 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малчика
Адрес
ул. Васил Коларов №11
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:30
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 14:17 часа
Къща с парцел
1 240.00 кв.м
7 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малчика
Адрес
село Малчика
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 13:52 часа
Къща с парцел
1 520.00 кв.м
7 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градище
Адрес
с. Градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 29.07.2022 до 29.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2022 10:30
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 14:22 часа
Къща с парцел
1 430.00 кв.м
7 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градище
Адрес
с. Градище, община Левски, на ул. „Етър“ № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 11:30