ПЛОЩ
3 340.00 кв.м
Населено място
с. Златари
Адрес
с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл.ГПК от  25.07.2022г.до 25.08.2022г.  ще се проведе нова ПЪРВА публична продан по изп. дело по2015878040587, в сградата на РС Ямбол,като на 26.08.2022г.  в 9.00ч.в зала  на РС-Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел   удовлетворяване вземането на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД, а именно:

 

Дворно място в с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22, с площ от 3340квм, съставляващо УПИ VІ-102 в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него масивна жилищна сграда с РЗП 120квм,НАВЕС със ЗП 20квм и КУХНЯ със ЗП от 48квм при граници:от две старини улица, УПИ ІХ-102, УПИ ІІІ-101, УПИ V-113

-цената на имота, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 7600 лв./седем хиляди и шестстотин лева /.

Имотът е собственост на Димитър и Стоянка Атанасови,  за него  е учредена ипотека за обезпечение на кредит в размер на 18500 лева,както и лихви и разноски и е вписана  възбрана в полза на взискателя.

 

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-25.08.2022г-17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 17.06.2022г.           ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 30 юни 2022 г. в 13:36 часа
Парцел с къща
2 380.00 кв.м
242 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кабиле
Адрес
УПИ XII-420, целият с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 09:00
Публикувано на 18 юли 2022 г. в 11:09 часа
Парцел с къща
2 600.00 кв.м
13 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозенец
Адрес
село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:15
Публикувано на 18 юли 2022 г. в 16:59 часа
Парцел с къща
980.00 кв.м
2 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Иречеково
Адрес
Поземлен имот IV-2 с площ 1500кв.м. в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00
Публикувано на 20 юли 2022 г. в 14:11 часа
Парцел с къща
1 510.00 кв.м
19 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Инзово
Адрес
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Генерал Инзово, община Тунджа, област Ямбол, представляващо УПИ IX – 378 в квартал 34, с площ 1510 кв.м., от които 1355 кв.м. от ПИ 378, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 92 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00