ПЛОЩ
39 998.00 кв.м
Населено място
с. Филипово
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №76100.83.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Филипово, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с. Филипово, местност ДРУМА
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от  25.07.2022г.-до 25.08.2022г.  ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20228780400394, в сградата на РС-Тополовград, като на 26.08.2022г. в 15.00ч. в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел  удовлетворяване вземането на „КРЕДИ ЙЕС” ООД, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №76100.83.6  по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Филипово, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с. Филипово, местност ДРУМА, с предназначение на територията: земеделска земя, начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, девета категория на земята, с площ 39998 кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 76100.9.37, 76100.9.41, 76100.83.174, 76100.83.180, 76100.83.3- Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 18384 лв. /осемнадесет хиляди триста осемдесет и четири лева/.

Имотът е собственост на ТОДОР КИРИЛОВ ДАРАКЧИЕВ и ЙОЛАНДА ВЕЛИКОВА ДАРАКЧИЕВА. Тежести за имотите: възбрана в полза на взискателя, вписана Сл Вп Тополовград   на  12.04.2022г., договорна  ипотека в полза на взискателя, вписана Сл Вп Тополовград на  13.02.2019г., Договор за аренда /за срок 10 години/, вписан в  Сл Вп Тополовград на   02.06.2015г.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-25.08.2022г.   - 17,00ч.

Гр.Ямбол, 17.06.2022г      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:34 часа
Земеделска земя
11 901.00 кв.м
4 248.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДЕРИЦА, с площ от 11.901 дка., девета категория, съставляваща имот 022078
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:46 часа
Земеделска земя
770.00 кв.м
274.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.770 дка., девета категория, съставляваща имот 022088, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 12530.22.88, при съседи: 022089; 022
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:47 часа
Земеделска земя
530.00 кв.м
152.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълча поляна
Адрес
ЛОЗЕ в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.530 дка., девета категория, съставляваща имот 022086, а по кадастралната карта на селото представляваща имот с идентификатор 12530.22.86,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Публикувано на 14 юни 2022 г. в 11:49 часа
Земеделска земя
19 499.00 кв.м
7 229.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 43116.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лалково, община Елхово, с адрес: с.Лалково, местността „МАЙСТОРОВИ НИВИ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 19499 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00