ПЛОЩ
82.00 кв.м
Населено място
гр. Тополовград
Адрес
гр. Тополовград ул."Малко Търново" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК 18.07.2022г.-до 18.08.2022г.  ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №.20218780401238, в сградата на РС-Тополовград, като на следващия работен ден 19.08.2022г. в 15.00ч. в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел   удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с адрес гр. Тополовград ул."Малко Търново" №14, със застроена площ от 82 кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ VII, в кв. 117 по ПУП на гр. Тополовград и с площ от 350 кв.м., при граници на целия имот: от две страни улици, УПИ VI-общински и извън селищна територия

- Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 18000  лв. /осемнадесет хиляди лева/.

Имотът е собственост на МИШО СЛАВЧЕВ КОСТОВ и ДАФИНА СТОЯНОВА КОСТОВА, за него е наложена  възбрана в полза на взискателя, вписана Сл Вп Тополовград   на  07.10.2021г., договорна  ипотека в полза на взискателя – 18.03.2008 г., подновена на 15.03.2018г. Книжата за проданта се намират в   кантората на ЧСИ .

За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-18.08.2022г.  - 17,00ч.

 

Гр.Ямбол, 17.06.2022г      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

 

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 10 юни 2022 г. в 15:54 часа
Други
66.70 кв.м
25 272.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, ул. „Георги Бенковски” № 2, вх.А, ет.4,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 11:43 часа
Други
53.00 кв.м
34 632.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 12:27 часа
Други
59.00 кв.м
48 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, жк Златен рог бл.18, вх. В, ет. 4 ап. 57
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 15:36 часа
Други
74.00 кв.м
23 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 119
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:00