ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
238.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 22.07.2022 до 22.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.08.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

КОКТЕЙЛ-БАР на площ от 71.71 /седемдесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни/  кв.м. ЗАЕДНО с прилежащи към него 130 /сто и тридесет/ кв.м. търговска площ, които ще се използват като лятна градина към зала за клиенти, ведно със съответния процент идеални части  от правото на строеж върху мястото, върху което е изграден – както следва североизточната част на УПИ  II /втори/, кв.32 / тридесет и две/ по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“, целият УПИ с площ от 3 530 /три хиляди петстотин и тридесет/ кв.м. при граници на целия имот: от две страни-улици; УПИ I /първи/; УПИ III /трети/, заснет като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.505.167.1.10 съгласно схема №15-398936/12.08.2016 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг " № 1, ет. 1, обект БАР, с площ по документ 72.00 кв. м., с прилежащи части 130 кв. м. търговска площ. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.167. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене. Брой нива на обекта: 1. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 51500.505.167.1.9, Под обекта: няма. Над обекта: 51500.505.167.1.18, 51500.505.167.1.19 и 51500.505.1.20;

САМОСТОЯТЕЛНА КУХНЯ-МАЙКА, на площ от  35.78/ тридесет и пет цяло и седемдесет и осем стотни/ кв.м., ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху мястото,изградени в североизточната част на УПИ  II /втори/, кв.32 / тридесет и две/ по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“, целият УПИ с площ от 3 530 /три хиляди петстотин и тридесет/ кв.м. при граници на целия имот: от две страни-улици; УПИ I /първи/; УПИ III /трети/, заснет като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.505.167.1.9 съгласно схема №15-398937/12.08.2016 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Несебър, п.к. 8230 к. к. „Слънчев бряг " № 1, ет. 1, обект КУХНЯ, с площ по документ 36.00 кв. м., прилежащи части-няма. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.167.

 

 

 

 

 

 

 

Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене. Брой нива на обекта: 1. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 51500.505.167.1.8, 51500.505.167.1.10  Под обекта: няма. Над обекта: 51500.505.167.1.17, 51500.505.167.1.18. Самостоятелните обекти са свързани.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 21 юли 2022 г. в 13:14 часа
Заведение
325.67 кв.м
190 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК - ЗОНА Д“,  бл. 700, ет. - 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 29.07.2022 до 29.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2022 10:30
Публикувано на 28 юли 2022 г. в 12:30 часа
Заведение
132.63 кв.м
18 648.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Приморско
Адрес
ул. Лагуна № 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 29.07.2022 до 29.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2022 14:00
Публикувано на 29 юли 2022 г. в 09:52 часа
Заведение
96.69 кв.м
47 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, к.к. "Слънчев бряг" - запад, обект КАФЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 10:30
Публикувано на 29 юли 2022 г. в 10:22 часа
Заведение
98.00 кв.м
17 194.50 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 11:40